Tes Calon Web Anda Tanpa www, lalu klik CEK

Cek Nama Domain ?

MY ARSIP
MY SIAGA DAN EMIS

 

MY SIKERJA dot BEKASI KOTA

E-DARING.BLOGSPOT.COM
GAMBAR ANIMASI

Al-Quran 30 Juz On-Line
KUMPULAN DOA-DOA
HECTOR TRADE EMYUNUS
PELATIHAN DARING MANDIRI
DAFTAR WEBSITE SEMENTARA

TUTORIAL WEB MATIC
RSS Feed
Selamat Datang!
image

HM. Yunus,

No.HP: 08161397930, No.WA:081314609933


d/a ;
JL. Lapangan Tengah NO. 2
Kota Bekasi
MY TIVI CHANNEL
ASESOR LOGIN

MY OFFICE E-GURU

MY TELEGRAM

MY WHATSAPP WEB

MY SLIDESHARE

MY FACEBOOK

MY QUIZZES

MY GMAIL.COM

MY KAHOOT

MY YAHOO

INFORMASI UN 2010 DAN SKUN 2010

SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 75 TAHUN 2009
TENTANG
UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH ATAS
LUAR BIASA (SMALB), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TAHUN PELAJARAN 2009/2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 ayat (3), Pasal 71, dan
Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Nasional Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun
Pelajaran 2009/2010;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian Pendidikan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTS), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH
ATAS LUAR BIASA (SMALB), DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2009/2010.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan
penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah.
2. UN utama adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi seluruh peserta ujian
yang terdaftar sebagai peserta UN tahun pelajaran 2009/2010.
3. UN susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang
tidak dapat mengikuti UN utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang
sah.
4. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
5. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah
berlaku secara nasional sejak tahun pelajaran 1994/1995 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993, Nomor
061/U/1993 Tahun 1993, Nomor 080/U/1993, Nomor 126/U/1993, dan Nomor
129/U/1993.
6. Kurikulum 2004 adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sudah
diterapkan secara terbatas mulai tahun pelajaran 2001/2002 berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
399a/C.C2/Kep/DS/2004, Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Umum
Nomor 766a/C4/MN/2003, dan Nomor 1247a/C4/MN/2003.
7. Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya
disebut standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal
untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006.
8. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah standar
kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik
9. Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ujian
yang memuat SKL dan kemampuan yang diujikan.
10. Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah prosedur operasi
standar yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian nasional yang
ditetapkan oleh BSNP.
11. Kompetensi keahlian kejuruan adalah kemampuan teknis peserta didik Sekolah
Menengah Kejuruan.
12. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
13. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
14. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
16. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP
berdasarkan rekomendasi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.
Pasal 2
Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional
pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Pasal 3
Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya
peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 4
(1) Setiap peserta didik berhak mengikuti UN SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB,
atau SMK.
(2) Peserta didik yang berhak mengikuti ujian nasional SMPLB dan SMALB adalah
peserta didik yang mempunyai kelainan tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan,
dan tunalaras.
(3) Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
a. telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB,
atau SMK.
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTs, SMPLB,
SMA, MA, SMALB, atau SMK mulai semester I tahun pertama hingga
semester I tahun terakhir; dan
c. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan
sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah,
atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa
Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah
(TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK.
(4) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat
mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan.
(5) Peserta didik yang belum lulus UN berhak mengikuti UN Tahun Pelajaran
2009/2010.
Pasal 5
(1) UN Tahun Pelajaran 2009/2010 dilaksanakan dua kali yaitu UN utama dan UN
ulangan.
(2) UN utama untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan pada minggu ketiga
Maret 2010.
(3) UN utama untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan satu kali pada minggu
keempat Maret 2010.
(4) UN susulan dilaksanakan satu minggu setelah UN utama.
(5) Ujian praktik kejuruan untuk SMK dilaksanakan sebelum UN utama.
Pasal 6
(1) UN Ulangan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan minggu kedua
Mei 2010.
(2) UN Ulangan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan minggu ketiga Mei
2010.
Pasal 7
Mata pelajaran yang diujikan pada UN:
(1) Mata Pelajaran UN SMA/MA Program IPA, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi;
(2) Mata Pelajaran UN SMA/MA Program IPS, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi;
(3) Mata Pelajaran UN SMA/MA Program Bahasa, meliputi: Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Asing lain yang diambil, Sejarah Budaya/
Antropologi, dan Sastra Indonesia;
(4) Mata Pelajaran UN MA Program Keagamaan, meliputi: Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika, Tafsir, Hadis, dan Fikih;
(5) Mata Pelajaran UN SMK meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika, dan Teori Kejuruan;
(6) Mata Pelajaran UN SMALB meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan
Matematika; dan
(7) Mata Pelajaran UN SMP/MTs, dan SMPLB meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
Pasal 8
Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional (SKLUN) Tahun Pelajaran 2009/2010
merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan Kurikulum 1994,
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.
Pasal 9
(1) Kisi-kisi soal UN disusun berdasarkan SKL UN Tahun Pelajaran 2009/2010.
(2) Kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
(3) Soal UN disusun dan dirakit berdasarkan kisi-kisi soal UN Tahun Pelajaran
2009/2010.
(4) Soal UN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan dan dikelola oleh
Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional dibawah koordinasi BSNP.
(5) Soal UN ditelaah oleh guru, dosen, dan Puspendik di bawah koordinasi BSNP.
(6) Soal UN ditetapkan oleh BSNP.
Pasal 10
(1) Penggandaan soal UN dilakukan di tingkat regional oleh percetakan perguruan
tinggi negeri yang ditunjuk.
(2) Prosedur penggandaan soal UN sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur
dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BSNP.
Pasal 11
UN diselenggarakan oleh BSNP yang pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi
terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, pemerintah
kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
Pasal 12
(1) Dalam penyelenggaraan UN, Menteri bertanggung jawab untuk:
a. menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk peserta didik pada
sekolah Indonesia di luar negeri;
b. menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan
UN;
c. menyediakan blangko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN); serta
d. memantau, mengevaluasi, dan menetapkan program tindak lanjut.
(2) Tugas dan tanggungjawab BSNP, gubernur, perguruan tinggi negeri,
bupati/walikota, duta besar Republik Indonesia, satuan pendidikan
(sekolah/madrasah) dalam penyelenggaraan UN diatur dalam POS UN
2009/2010.
(3) Dalam penyelenggaraan UN, BSNP melakukan kontrak kerja (MoU) dengan
Gubernur, perguruan tinggi negeri, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan
provinsi/kab/kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pasal 13
(1) Perguruan tinggi negeri berfungsi sebagai koordinator pelaksana pengawasan UN
satuan pendidikan SMA/MA dan pemantau UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan
SMK bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi, Kantor Wilayah
Departemen Agama (Kanwil Depag), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan pengawasan UN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS UN.
Pasal 14
(1) Peserta UN SMA/MA mengikuti ujian di satuan pendidikan lain sesuai ketentuan
yang diatur dalam POS.
(2) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu ruangan terdiri
atas peserta ujian dari beberapa sekolah/madrasah dalam satu kecamatan
dan/atau kabupaten/kota.
(3) Peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK mengikuti ujian di satuan
pendidikan penyelenggara UN.
Pasal 15
(1) Pengawas ruang UN SMA/MA pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh tim
pengawas yang terdiri dari guru-guru satuan pendidikan yang bersangkutan yang
mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
(2) Pengawas ruang UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK dilakukan oleh tim
pengawas yang terdiri dari guru-guru yang mata pelajarannya tidak sedang
diujikan dengan sistem silang murni antar sekolah/madrasah
Pasal 16
Pelaksanaan UN SMA/MA di setiap provinsi, kabupaten/kota dan sekolah/madrasah
diawasi oleh pengawas satuan pendidikan dari perguruan tinggi.
Pasal 17
Pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA SMALB, dan SMK di setiap provinsi,
kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah dipantau oleh tim pemantau independen
(TPI).
Pasal 18
(1) Pemindaian lembar jawaban ujian nasional (LJUN) SMA/MA dilakukan oleh
perguruan tinggi negeri.
(2) Pemindaian LJUN SMK, SMP/MTs, SMPLB , SMALB, dan SMK dilakukan oleh
dinas pendidikan provinsi.
Pasal 19
(1) Penskoran hasil UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilakukan
oleh Puspendik dengan supervisi BSNP.
(2) Daftar nilai hasil UN setiap sekolah/madrasah diterbitkan oleh penyelenggara UN
tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSNP.
(3) Puspendik mengelola arsip permanen dari hasil UN di bawah koordinasi dan
tanggung jawab BSNP.
Pasal 20
(1) Peserta UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dinyatakan lulus
jika memenuhi standar kelulusan UN sebagai berikut:
a. memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang
diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran
dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;
b. khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan
digunakan untuk menghitung rata-rata UN.
(2) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas
kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum
pelaksanaan UN.
(3) Peserta UN diberi surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) yang diterbitkan
oleh sekolah/madrasah penyelenggara.
Pasal 21
Biaya penyelenggaraan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 22
BSNP melakukan koordinasi dan sosialisasi ujian nasional dengan Departemen
Agama, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Komunikasi dan Informasi.
Pasal 23
(1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan
UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK wajib menjaga
kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.
(2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau
penyimpangan dalam penyelenggaraan UN SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA,
SMALB, dan SMK dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal UN
SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dinyatakan tidak lulus.
(4) Jenis kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam POS.
Pasal 24
Puspendik memetakan hasil UN dan kejujuran pelaksanaan UN menurut:
a. Sekolah/madrasah,
b. Kabupaten/kota,
c. Provinsi.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003
1
SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 75 TAHUN 2009 TANGGAL 13 OKTOBER 2009
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2009/2010
A. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMA/MA
1. BAHASA INDONESIA SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan ide pokok, fakta, dan opini paragraf
Menentukan rangkuman, kalimat pernyataan, dan
kalimat pertanyaan sesuai dengan isi paragraf artikel
Menentukan isi teks biografi
Menentukan jawaban pertanyaan dan simpulan teks
Menentukan masalah, opini, dan keberpihakan
penulis tajuk rencana
Menentukan pernyataan yang tepat dan simpulan isi
grafik/tabel
Menentukan persamaan isi dan gagasan penulis tajuk
rencana/editorial
Menentukan kalimat utama dan kalimat sumbang
dalam paragraf
1.
Membaca
Memahami secara kritis berbagai
jenis wacana tulis/teks nonsastra dan
nonteks (berbentuk grafik/tabel)
artikel, tajuk rencana, laporan, karya
ilmiah, teks esai, biografi, pidato,
dan berbagai jenis paragraf (naratif,
deskriptif, argumentatif, eksposisi,
dan persuasif).
Menentukan kalimat persuasif dalam teks pidato
Melengkapi paragraf deskriptif yang rumpang
Menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf eksposisi
Menentukan kalimat penjelas sesuai dengan topik
paragraf argumentasi
Melengkapi paragraf rumpang
Menentukan rangkuman dialog
Menentukan kalimat simpulan dalam notulen
Memperbaiki kalimat yang tidak efektif
2.
Menulis
Mengungkapkan gagasan, pendapat,
perasaan, informasi dalam bentuk
teks naratif, deskriptif, eksposisi,
argumentatif, persuasif, teks pidato,
artikel, proposal, surat dinas, surat
dagang, rangkuman, ringkasan,
notulen, laporan, dan karya ilmiah
dengan mempertimbangkan
kesesuaian isi dengan konteks,
kepaduan, ketepatan struktur, ejaan,
pilihan kata, dan menyunting
berbagai jenis wacana tulis.
Menentukan kalimat yang tepat dalam surat lamaran
pekerjaan
Menggunakan kata berimbuhan, frasa
Menentukan pola kalimat
Melengkapi kalimat dengan klausa
Menggunakan kata majemuk, kata bermakna
konotasi, kata bermakna kias, dan kata bermakna
umum/khusus dalam kalimat
3. Kebahasaan
Menguasai berbagai komponen
kebahasaan dalam berbagai bentuk
tulisan.
Memperbaiki ragam kalimat yang tidak resmi
2
2. BAHASA INDONESIA SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/KEAGAMAAN)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan isi dan bagian-bagian paragraf suatu
artikel
Menentukan unsur paragraf
Menentukan isi paragraf, simpulan paragraf, dan arti
istilah/kata dalam paragraf
Menentukan opini dalam tajuk rencana
Menentukan isi grafik, diagram, atau tabel
Menentukan unsur intrinsik dan isi hikayat sastra
Melayu Klasik
Menentukan unsur intrinsik cerpen
Menentukan unsur intrinsik novel
Menentukan masalah yang diungkapkan dan amanat
dalam drama
Menentukan maksud gurindam
Menentukan unsur intrinsik puisi
1. Membaca
Memahami secara kritis berbagai
jenis wacana tulis teks nonsastra
berbentuk grafik, tabel, artikel, tajuk
rencana, laporan, karya ilmiah, teks
pidato, berbagai jenis paragraf
(naratif, deskriptif, argumentatif,
persuasif, dan eksposisi), serta teks
sastra berbentuk puisi, hikayat,
cerpen, drama, novel, biografi, karya
sastra berbagai angkatan dan sastra
Melayu Klasik.
Menentukan isi kutipan esai
Menentukan kata penghubung yang tepat untuk
melengkapi paragraf
Menentukan kata serapan untuk melengkapi paragraf
Melengkapi paragraf dengan kata baku
Melengkapi paragraf dengan kata berimbuhan
Melengkapi paragraf deskipsi dengan kalimat yang
sesuai
Melengkapi paragraf deskripsi dengan frasa yang
sesuai
Melengkapi paragraf analogi
Memperbaiki kalimat simpulan generalisasi
Melengkapi paragraf sebab-akibat
Melengkapi silogisme dengan kalimat yang tepat
Melengkapi paragraf narasi
Menyusun kalimat acak menjadi paragraf
Melengkapi teks pidato dengan kalimat persuasif
Menentukan kalimat latar belakang karya tulis
Memperbaiki kalimat yang mengandung kata kias
dalam karya tulis
Menentukan perbaikan kalimat rancu dalam karya
tulis
Menentukan penulisan judul karya tulis yang tepat
Menentukan kalimat yang sesuai dengan konteks
surat (isi dan bagian/struktur) dan penulisan surat
lamaran pekerjaan
Menentukan kalimat resensi
Melengkapi puisi dengan larik yang bermajas
Melengkapi dialog teks drama dengan peribahasa
2. Menulis
Menulis, menyunting, dan
menggunakan berbagai jenis wacana
tulis untuk mengungkapkan pikiran,
gagasan, pendapat, perasaan, dan
informasi dalam bentuk teks naratif,
deskriptif, eksposisi, argumentatif,
teks pidato, artikel/esai, proposal,
surat dinas, surat dagang,
rangkuman, ringkasan, notulen,
laporan, resensi, karya ilmiah, dan
berbagai karya sastra berbentuk.
puisi, cerpen, drama, novel, kritik,
dan esai dengan mempertimbangkan
kesesuaian isi dengan konteks,
kepadanan, ketepatan struktur, ejaan,
pilihan kata, dan penggunaan
bahasa.
Menentukan kalimat kritik sastra
3
3. SASTRA INDONESIA SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan unsur-unsur intrinsik novel
Menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen
Menentukan unsur-unsur intrinsik drama
Menganalisis hikayat (legenda, mite, sage, atau fabel)
Menganalisis isi dan penggunaan bahasa dalam puisi
1. Membaca
Mengungkapkan pikiran, perasaan,
dan informasi dalam kegiatan
membaca cerita pendek, novel,
hikayat, puisi, dan drama.
Menentukan unsur ekstrinsik novel
Mengidentifikasi penulisan kata dalam aksara Arab
Melayu dan mengubah tulisan dalam aksara Arab
Melayu ke dalam aksara Latin atau sebaliknya
Melengkapi puisi dengan memperhatikan majas,
diksi, dan rima
Melengkapi kutipan cerpen
Memperbaiki kalimat yang tidak padu dalam kutipan
cerpen
Menentukan kalimat resensi
Melengkapi penulisan drama
Menentukan kalimat esai sastra
2. Menulis
Mengungkapkan pengalaman dalam
puisi, cerita pendek, drama, cerita
rakyat, menulis resensi, esai dan
kritik sastra serta menulis aksara
Arab Melayu.
Menentukan kalimat kritik
Menganalisis isi dan unsur intrinsik puisi
Menentukan makna peribahasa dan ungkapan
Menganalisis unsur intrinsik cerpen
3. Kesastraan
Menguasai komponen-komponan
kesastraan dalam menelaah berbagai
karya sastra.
Menganalisis unsur ekstrinsik novel
4
4. BAHASA INGGRIS SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/BAHASA/KEAGAMAAN)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu dan
informasi rinci dari sebuah percakapan
Memberikan respons yang tepat terhadap percakapan
yang berisi ungkapan simpati, rasa suka/tidak suka,
undangan, permintaan/ pemberian dan penolakan
izin, serta kepuasan/ ketidakpuasan yang
diperdengarkan
Menentukan gambar yang tepat sesuai dengan
informasi yang ada di dalam percakapan
Menentukan gambar yang sesuai dengan teks
monolog yang diperdengarkan
1 LISTENING (Mendengarkan)
Memahami makna teks lisan
berbentuk teks fungsional pendek,
percakapan dan teks monolog
sederhana berbentuk naratif
(narrative, recount, news item) dan
deskriptif (report, descriptive,
explanation) dalam konteks
kehidupan sehari-hari.
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,dan
informasi rinci dari sebuah teks monolog yang
diperdengarkan
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
informasi rinci tersurat, informasi rinci tersirat,
makna kata dari teks tertulis seperti teks fungsional
pendek berbentuk announcement
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
makna kata, tujuan komunikatif dari teks tertulis
fungsional pendek berbentuk letter
Menentukan informasi tertentu, gambaran umum,
makna kata, tujuan komunikatif dari teks tertulis
fungsional pendek berbentuk advertisement/brochure
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
informasi rinci tersurat, pikiran utama paragraf
tertentu, pesan moral, tujuan komunikatif, makna
kata informasi tersirat, rujukan kata dari teks tertulis
berbentuk essai narrative
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
informasi rinci tersurat, makna kata dari teks tertulis
berbentuk news item
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
informasi rinci tersurat, pikiran utama, makna kata,
informasi tertentu dari teks tertulis berbentuk recount
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
tujuan komunikasi, informasi rinci tersurat dari teks
esai berbentuk report
Menentukan gambaran umum, makna kata, informasi
tertentu, informasi rinci tersurat dari teks esai
berbentuk descriptive
Menentukan gambaran umum, informasi tertentu,
tujuan komunikasi, informasi rinci, makna kata dari
teks esai berbentuk exposition
Menentukan gambaran umum, informasi rinci
tersurat, informasi tertentu, makna kata, informasi
tersirat dari teks esai berbentuk discussion
2. READING (Membaca)
Memahami nuansa makna di dalam
teks tertulis seperti teks fungsional
pendek dan esai berbentuk naratif
(narrative, recount, news item),
deskriptif (report, descriptive,
explanation) dan argumentatif
(exposition, discussion) dalam
konteks kehidupan sehari-hari.
Menentukan gambaran umum, rujukan kata dari teks
esai tertulis berbentuk message
5
5. BAHASA ARAB SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan informasi dari bacaan/dialog sederhana
tentang identitas diri
Menjelaskan makna kosakata dalam percakapan
tentang identitas diri
Menentukan informasi dari bacaan/dialog sederhana
tentang kehidupan sekolah
Menjelaskan makna kosakata dalam bacaan tentang
kehidupan sekolah.
Menentukan informasi dari wacana sederhana tentang
kehidupan keluarga
Menjelaskan makna kosakata dalam percakapan
tentang kehidupan keluarga
Menentukan informasi dari wacana sederhana tentang
hobi / kegemaran.
Menentukan ungkapan/ta’bir tentang hobi /
kegemaran.
Menjelaskan makna kosakata dalam bacaan tentang
hobi/kegemaran.
Menentukan informasi dari wacana/dialog sederhana
tentang pekerjaan.
Menjelaskan makna kosakata/ungkapan dalam
bacaan tentang pekerjaan
Menentukan informasi dari wacana/dialog sederhana
tentang wisata.
Menjelaskan makna kosakata dalam bacaan tentang
wisata
Menentukan informasi dari wacana/dialog sederhana
tentang rumah sakit
Menjelaskan makna kosakata dalam bacaan tentang
rumah sakit
1. Membaca
Memahami berbagai ragam wacana
tulis sederhana dalam bentuk
paparan dan/atau dialog sederhana
tentang identitas diri, kehidupan
sekolah, kehidupan keluarga,
hobi/kegemaran, pekerjaan, wisata,
layanan umum (rumah sakit, kantor
pos).
Menentukan informasi dari wacana/dialog sederhana
tentang layanan umum (kantor pos)
Menggunakan ungkapan-ungkapan tentang identitas
diri
Menggunakan kalimat dan ungkapan komunikatif
yang mengandung huruf jarr dan isim isyarah
Menyusun struktur/pola kalimat yang tepat yang
mengandung isim istifham, isim
mufrad/mutsanna/jama’
Menentukan ungkapan / ta’bir tentang
hobi/kegemaran.
Menyusun struktur/pola kalimat yang tepat dan
komunikatif tentang hobi / kegemaran
2. Menulis
Mengungkapkan pendapat, perasaan
dan pikiran secara tertulis dengan
menggunakan ungkapan
komunikatif, kosakata, dan struktur/
pola kalimat yang tepat tentang
identitas diri, kehidupan sekolah,
kehidupan keluarga, hobi/
kegemaran, pekerjaan, wisata,
layanan umum (rumah sakit, kantor
pos).
Menyusun struktur/pola kalimat yang tepat dan
komunikatif tentang pekerjaan.
6
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menyusun struktur/pola kalimat yang tepat dan
komunikatif tentang wisata
Menggunakan ungkapan yang tepat dalam kalimat
sederhana tentang wisata
Menyusun struktur/pola kalimat yang tepat dan
komunikatif tentang seni budaya
Menggunakan ungkapan perintah dalam transaksi
dalam layanan umum (kantor pos)
6. BAHASA JEPANG SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Mengidentifikasi berbagai ungkapan komunikatif
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu, dan
atau rinci dari wacana tertulis
Menyusun kalimat
Menentukan generik (kelompok) kata
1. Membaca
Memahami berbagai ragam wacana
tulis sederhana dalam bentuk
paparan atau dialog tentang identitas
diri, kehidupan sekolah, kehidupan
keluarga, kehidupan sehari-hari,
kegemaran, pariwisata yang ditulis
dalam huruf kana (hiragana,
katakana) dan beberapa huruf kanji.
Menentukan arti kanji
Menentukan berbagai ungkapan/kalimat komunikatif
Menentukan kata kerja
Menentukan kata bilangan
Menentukan kata sifat
Menentukan kalimat tanya
Menentukan kata keterangan, kata sambung, kata
bantu, kata benda
Menentukan cara baca kanji yang tepat
Menentukan kanji yang tepat dari suatu kata yang
ditulis dalam hiragana
Menyusun kalimat
2.
Menulis
Mengungkapkan pendapat,
perasaan/pikiran dan informasi
secara tertulis dengan menggunakan
ungkapan komunikatif, kosa kata
dan struktur/pada kalimat yang tepat
tentang identitas diri, kehidupan
sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, kegemaran,
pariwisata yang ditulis dengan huruf
kana (hiragana, katakana) dan
beberapa huruf kanji.
Menentukan generik (kelompok) kata
7
7. BAHASA JERMAN SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan
atau rinci dari wacana tulis dalam tema identitas diri
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan
atau rinci dari wacana tulis dalam tema kehidupan
sekolah
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan
atau rinci dari wacana tulis dalam tema kehidupan
keluarga
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan
atau rinci dari wacana tulis dalam tema
kegemaran/hobi
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan
atau rinci dari wacana tulis dalam tema pekerjaan
1. Membaca
Memahami berbagai ragam wacana
tulis sederhana dalam bentuk
paparan dan atau dialog tentang
identitas diri, kehidupan sekolah,
kehidupan keluarga, hobby dan
waktu senggang, pekerjaan, wisata.
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan
atau rinci dari wacana tulis dalam tema wisata
Menentukan ungkapan komunikatif /kosa kata yang
tepat dalam percakapan sederhana tema identitas diri
Menentukan ungkapan komunikatif/kosakata yang
tepat dalam percakapan tulis sederhana tema
kehidupan sekolah
Menentukan ungkapan komunikatif/kosa kata yang
tepat dalam percakapan sederhana tema kehidupan
keluarga
Menentukan ungkapan komunikatif/kosakata yang
tepat dalam percakapan sederhana tema
kegemaran/hobi
Menentukan ungkapan komunikatif/kosakata yang
tepat dalam percakapan sederhana tema pekerjaan
2. Menulis
Mengungkapkan pendapat, perasaan
dan pikiran secara tertulis dengan
menggunakan ungkapan
komunikatif, kosa kata dan
struktur/pola kalimat yang tepat
tentang identitas diri, kehidupan
sekolah, kehidupan keluarga, hobby
dan waktu senggang, pekerjaan,
wisata.
Menentukan ungkapan komunikatif/kosakata yang
tepat dalam percakapan sederhana tema wisata
8
8. BAHASA PRANCIS SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan informasi dari sebuah wacana tulis
Menentukan simpulan dari sebuah wacana tulis
Menentukan gambar yang sesuai dengan pernyataan
yang diberikan
Menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat
yang menyatakan keadaan
Menentukan sinonim/antonim dari kata yang
diberikan berdasarkan konteks
1 Membaca
Memahami berbagai ragam wacana
tulis sederhana dalam bentuk
paparan dan atau dialog, tentang
identitas diri, kehidupan sekolah,
hobi dan kegiatan di waktu
senggang, kehidupan keluarga,
pekerjaan, wisata.
Menentukan kata ganti
Melengkapi percakapan dengan Ungkapan
komunikatif
Menentukan ungkapan yang menyatakan
jumlah/kuantitas
Menentukan gambar yang sesuai dengan kalimat
yang menyatakan keadaan suatu benda, seseorang
atau peristiwa
Melengkapi percakapan dengan ungkapan yang
menyatakan kepemilikan
Melengkapi percakapan dengan kalimat
négatif/interogatif
2. Menulis
Mengungkapkan pendapat, perasaan
dan pikiran secara tertulis dengan
menggunakan ungkapan
komunikatif, kosa kata dan struktur/
pola kalimat yang tepat, tentang
identitas diri, kehidupan sekolah,
hobi dan kegiatan di waktu
senggang, kehidupan keluarga,
pekerjaan, wisata.
Melengkapi percakapan dengan ungkapan yang
menyatakan kala
9. BAHASA MANDARIN SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan ejaan bahasa Mandarin (Hanyu pinyin)
Menentukan kalimat yang tepat sesuai dengan
kaidah struktur bahasa Mandarin
Menentukan berbagai ungkapan yang tepat sesuai
dengan tema dari wacana
1.
Membaca
Memahami berbagai ragam wacana
tulis sederhana dalam bentuk paparan
dan atau dialog tentang kehidupan
sekolah, kehidupan keluarga,
kegemaran, wisata, pekerjaan.
Menentukan jawaban dengan tepat, sesuai dengan isi
wacana
Menentukan unsur-unsur yang berkaitan dengan
penulisan aksara Han (Hanzi: bihua, bishun, bushou)
2. Menulis
Mengungkapkan pendapat, perasaan
dan pikiran secara tertulis dengan
menggunakan kosakata, ungkapan
komunikatif dan struktur/pola
kalimat yang tepat tentang identitas
diri, kehidupan sekolah, kehidupan
keluarga, kehidupan sehari-hari,
kegemaran, wisata, pekerjaan dan
layanan umum.
Menentukan kata benda, kata ganti, kata kerja, kata
bantu bilangan, kata bilangan, kata sifat, kata waktu,
kata bantu bertanya, kata sambung yang tepat sesuai
tema atau gambar yang disajikan
9
10. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1. Memahami pernyataan dalam
matematika dan ingkarannya,
mampu menentukan nilai kebenaran
pernyataan majemuk, serta mampu
menggunakan prinsip logika
matematika dalam pemecahan
masalah.
Menentukan negasi pernyataan yang diperoleh dari
penarikan kesimpulan
Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma
Menentukan kedudukan garis lurus terhadap grafik
fungsi kuadrat (parabola)
Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar
persamaan kuadrat
Menentukan persamaan kuadrat baru
Menentukan persamaan garis singgung lingkaran
Menentukan komposisi dua fungsi dan fungsi invers
Menentukan sisa pembagian atau hasil bagi
Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear
Menyelesaikan masalah program linear
Menyelesaikan operasi matriks
Menentukan sudut antara dua vektor
Menentukan panjang proyeksi dan vektor proyeksi
Menentukan bayangan titik atau garis karena dua
transformasi
Menentukan fungsi invers dari fungsi eksponen dan
logaritma
Menentukan suku ke-n dari deret aritmetika
2. Memahami konsep yang berkaitan
dengan aturan pangkat, akar dan
logaritma, fungsi aljabar sederhana,
persamaan dan pertidaksamaan
kuadrat, persamaan lingkaran dan
persamaan garis singgungnya, suku
banyak, sistem persamaan linear,
program linear, matriks, vektor,
transformasi geometri, barisan dan
deret, serta mampu
menggunakannya dalam pemecahan
masalah.
Menentukan unsur yang belum diketahui dari
hubungan deret aritmetika dan geometri.
3 Memahami sifat dan atau geometri
dalam menentukan kedudukan titik,
garis dan bidang, jarak dan sudut.
Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik,
garis, dan bidang) di ruang
Menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk
menghitung unsur pada segi banyak
Menentukan volume bangun ruang dengan
menggunakan aturan sinus dan kosinus
Menentukan himpunan penyelesaian persamaan
trigonometri
4. Memahami konsep perbandingan,
fungsi, persamaan, dan identitas
trigonometri, melakukan manipulasi
aljabar untuk menyusun bukti serta
mampu menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan
menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut
serta jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen
Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi
trigonometri
Menentukan penyelesaian dari soal aplikasi turunan
fungsi
Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu
fungsi aljabar dan fungsi trigonometri
5. Memahami konsep limit, turunan,
dan integral dari fungsi aljabar dan
fungsi trigonometri, serta mampu
menerapkannya dalam pemecahan
masalah.
Menghitung luas daerah dan volume benda putar
dengan menggunakan integral
10
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menghitung ukuran pemusatan dari suatu data dalam
bentuk tabel, diagram, atau grafik
Menggunakan kaidah pencacahan, permutasi, dan
kombinasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait
6. Mengolah, menyajikan, dan
menafsirkan data, mampu
memahami kaidah pencacahan,
permutasi, kombinasi dan peluang
kejadian serta mampu
menerapkannya dalam pemecahan
masalah.
Menghitung peluang suatu kejadian
11
11. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPS/KEAGAMAAN)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan
majemuk
Menentukan ingkaran suatu pernyataan
1. Memahami pernyataan dan
ingkarannya, menentukan nilai
kebenaran pernyataan majemuk,
serta mampu menggunakan prinsip
logika matematika dalam
pemecahan masalah yang berkaitan
dengan penarikan kesimpulan.
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis
Menyederhanakan hasil operasi bentuk pangkat, akar,
dan logaritma
Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat
Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat
Menentukan fungsi komposisi
Menentukan fungsi invers dari fungsi sederhana
Menentukan hasil operasi aljabar akar-akar
persamaan kuadrat
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat
Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan
linear dua variabel
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan
sistem persamaan linear dua variabel
Menentukan nilai optimum bentuk obyektif dari
daerah himpunan penyelesaian sistem
pertidaksamaan linear
Merancang atau menyelesaikan model matematika
dari masalah program linear
Menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan
dengan kesamaan, determinan, atau invers matriks
2. Memahami konsep yang berkaitan
dengan aturan pangkat, akar dan
logaritma, fungsi aljabar sederhana,
persamaan dan pertidaksamaan
kuadrat, sistem persamaan linier,
program linier, matriks, barisan dan
deret, serta mampu
menggunakannya dalam pemecahan
masalah.
Menentukan suku ke-n atau jumlah n suku pertama
deret aritmetika atau geometri
3. Memahami limit dan turunan dari Menghitung nilai limit fungsi aljabar
fungsi aljabar serta mampu
menerapkannya dalam pemecahan
masalah.
Menentukan turunan fungsi aljabar dan aplikasinya
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi
Menentukan nilai peluang dan frekuensi harapan
suatu kejadian
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran
atau batang
Menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam
bentuk tabel atau diagram
4. Mengolah, menyajikan, dan
menafsirkan data dan memahami
kaidah pencacahan, permutasi,
kombinasi dan peluang kejadian
serta mampu menerapkannya dalam
pemecahan masalah.
Menentukan ukuran penyebaran
12
12. MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan
Menentukan pernyataan yang ekuivalen dengan
pernyataan tertentu
1. Memahami pernyataan dan
ingkarannya, menentukan nilai
kebenaran pernyataan majemuk,
serta mampu menggunakan prinsip
logika matematika dalam
pemecahan masalah yang berkaitan
dengan penarikan kesimpulan.
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis
Menentukan hasil operasi bentuk pangkat, akar dan
logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya
Menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat
Menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat
Menentukan hasil operasi aljabar akar-akar
persamaan kuadrat
Menentukan persamaan kuadrat baru
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat
Menyelesaikan sistem persamaan linear dua atau tiga
variabel
Menentukan sistem pertidaksamaan linear dari daerah
penyelesaian
Merancang dan menyelesaikan model matematika
dari masalah program linear
Menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif
Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan
sifat-sifat, operasi, determinan, atau invers matriks
Menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama
dari deret aritmatika maupun deret geometri
2. Memahami konsep yang berkaitan
dengan aturan pangkat, akar dan
logaritma, fungsi aljabar sederhana,
persamaan dan pertidaksamaan
kuadrat, sistem persamaan linear,
program linear, matriks, barisan dan
deret, serta mampu
menggunakannya dalam pemecahan
masalah.
Menyelesaikan masalah barisan dan deret aritmetika
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
peluang kejadian
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran
atau batang
Menentukan ukuran pemusatan dari data pada tabel
atau diagram
3. Mengolah, menyajikan, dan
menafsirkan data dan memahami
kaidah pencacahan, permutasi, dan
kombinasi, dan peluang kejadian,
serta menerapkannya dalam
pemecahan masalah.
Menentukan ukuran penyebaran
13
13. FISIKA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Membaca pengukuran alat ukur panjang (jangka
sorong) dan menentukan ketelitian hasil pengukuran
sesuai alat ukur yang digunakan
1. Memahami prinsip-prinsip
pengukuran dan melakukan
pengukuran besaran fisika secara
langsung dan tidak langsung secara
cermat, teliti dan obyektif
Membedakan besaran skalar dan vektor serta
menjumlah/mengurangkan besaran-besaran vektor
dengan berbagai cara
Menentukan besaran-besaran fisis gerak lurus
Menentukan berbagai besaran dalam hukum Newton
dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
Menentukan hubungan besaran-besaran fisis yang
terkait dengan gaya gravitasi antar planet
Menentukan letak titik berat dari berbagai benda
homogen
Menganalisis hubungan besaran-besaran yang terkait
dengan gerak rotasi
Menjelaskan hubungan usaha dengan perubahan
energi dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan
besaran-besaran yang terkait
Menjelaskan sifat elastisitas benda dan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan
hukum kekekalan energi mekanik
2. Menjelaskan gejala alam dan
keberaturannya dalam cakupan
mekanika benda titik, benda tegar,
kekekalan energi, elastisitas, impuls,
dan momentum
Menentukan besaran-besaran fisis yang terkait
dengan hukum kekekalan momentum
Menentukan proses perpindahan kalor dan azas Black
Mendeskripsikan azas Bernoulli dalam fluida dan
penerapannya
Menjelaskan variabel-variabel pada persamaan
umum gas ideal
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
energi kinetik gas
3. Menjelaskan prinsip dan konsep
konservasi kalor sifat gas ideal,
fluida dan perubahannya yang
menyangkut hukum termodinamika
serta penerapannya dalam mesin
kalor
Menentukan berbagai besaran fisis dalam proses
termodinamika pada mesin kalor
Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan
pengamatan menggunakan mikroskop/teropong
Menjelaskan berbagai jenis gelombang
elektromagnet serta manfaatnya dalam kehidupan
sehari-hari
Menentukan besaran-besaran dan sifat gelombang
berjalan
Menjelaskan terjadinya peristiwa interferensi dan
difraksi cahaya serta menentukan besaran-besaran
yang terkait dengan peristiwa tersebut
Menentukan intensitas dan taraf intensitas dari
beberapa sumber bunyi yang identik
4. Menerapkan konsep dan prinsip
optik dan gelombang dalam berbagai
penyelesaian masalah dan produk
teknologi
Menentukan besaran-besaran yang menimbulkan
efek Doppler dan menentukan perubahan akibat efek
Doppler tersebut
14
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan besaran-besaran yang terkait dengan
hukum Coulomb dan medan listrik
Menentukan berbagai faktor yang mempengaruhi
kapasitas kapasitor keping sejajar
Menentukan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan
listrik
Menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchoff
untuk menentukan berbagai besaran listrik dalam
rangkaian tertutup
Menjelaskan timbulnya medan magnet induksi di
sekitar kawat berarus dan menentukan besaranbesaran
yang mempengaruhinya
Menjelaskan timbulnya gaya magnet (gaya Lorentz)
dan menentukan besaran-besaran yang
mempengaruhinya
Menentukan kaitan besaran-besaran fisis pada
peristiwa induksi Faraday
5. Menjelaskan konsep dan prinsip
kelistrikan dan kemagnetan dalam
kerbagai masalah dan produk
teknologi.
Menentukan besaran-besaran fisis pada rangkaian
arus bolak-balik yang mengandung resistor, induktor,
dan kapasitor
Membedakan teori-teori atom
Menjelaskan teori kuantum Planck dan kaitannya
dengan radiasi benda hitam
Menentukan besaran-besaran fisis pada reaksi inti
atom
6. Menjelaskan konsep dan prinsip
relativitas, teori atom, dan
radioaktivitas serta penerapannya.
Menentukan jenis-jenis zat radioaktif dan
mengidentifikasi manfaat radioisotop dalam
kehidupan
15
14. KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Mendeskripsikan notasi unsur dan kaitannya dengan
konfigurasi elektron serta jenis ikatan kimia yang
dapat dihasilkannya
Memprediksi letak unsur dalam tabel periodik
1. Menganalisis struktur atom, sistem
periodik unsur dan ikatan kimia
untuk menentukan sifat-sifat unsur
dan senyawa.
Memprediksi jenis ikatan kimia/jenis interaksi
molekuler
Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan
dengan hukum dasar kimia
2. Menerapkan hukum-hukum dasar
kimia untuk memecahkan masalah
dalam perhitungan kimia. Menganalisis persamaan reaksi kimia
Menganalisis data daya hantar listrik beberapa
larutan
Mendeskripsikan konsep pH larutan
Menghitung konsentrasi asam/basa pada proses titrasi
asam basa
Menganalisis sifat larutan penyangga
Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis
Menyimpulkan terbentuknya endapan/larutan dari
data Ksp
Menyimpulkan sifat koligatif larutan berdasarkan
data
Menganalisis diagram PT yang berkaitan dengan sifat
koligatif larutan
3. Menjelaskan sifat-sifat larutan,
metode pengukuran dan terapannya.
Menyimpulkan penerapan sifat koloid di dalam
kehidupan sehari-hari
Menyimpulkan penerapan konsep minyak bumi yang
berkaitan dengan efisiensi BBM
Mendeskripsikan senyawa turunan alkana
Mengidentifikasi senyawa benzena dan turunannya
Menganalisa data yang berhubungan dengan polimer
4. Memahami senyawa organik, gugus
fungsi dan reaksinya, benzena dan
turunannya, makromolekul serta
lemak.
Mendeskripsikan makromolekul
Menyimpulkan peristiwa eksoterm/endoterm pada
peristiwa termokimia
5. Menentukan perubahan energi
dalam reaksi kimia, cara pengukuran
dan perhitungannya. Menentukan kalor reaksi
Menghitung laju reaksi berdasarkan data eksperimen
Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi
laju reaksi
Menganalisis pergeseran kesetimbangan
6. Memahami kinetika reaksi,
kesetimbangan kimia, dan faktorfaktor
yang memengaruhinya, serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari dan industri. Menghitung harga Kc/Kp
Mendeskripsikan persamaan reaksi redoks
Mendeskripsikan diagram sel volta
Menerapkan hukum Faraday
7. Memahami reaksi oksidasi-reduksi
dan sel elektrokimia serta
penerapannya dalam teknologi dan
kehidupan sehari-hari.
Mendeskripsikan fenomena korosi
Mendeskripsikan mineral suatu unsur
Mendeskripsikan sifat unsur golongan tertentu
8. Memahami karakteristik unsur-unsur
penting, terdapatnya di alam,
pembuatan dan kegunaanya. Mendeskripsikan cara memperoleh unsur dan
kegunaannya
16
15. BIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menjelaskan kunci determinasi sederhana dan tata
nama binomial organisme pada keanekaragaman hayati
di Indonesia
1. Menjelaskan konsep-konsep
keanekaragaman hayati, prinsipprinsip
klasifikasi, dan peranan
serta manfaat sumber daya alam
bagi kehidupan.
Menjabarkan konsep keanekaragaman tingkat gen,
jenis, dan ekosistem
2. Menjelaskan ciri-ciri Virus,
kingdom Protista, Monera dan
Fungi serta peranannya bagi
kehidupan.
Mengidentifikasi Virus, Protista, Monera dan Fungi
serta peranannya bagi manusia
Mengidentifikasi daur hidup dan cara
perkembangbiakan Plantae meliputi tumbuhan lumut,
tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji
Mendeskripsikan daur hidup Invertebrata
3. Menjelaskan ciri-ciri Plantae dan
Animalia serta peranannya bagi
kehidupan.
Membandingkan ciri-ciri hewan Chordata
Mendeskripsikan komponen ekosistem, aliran energi,
atau daur biogeokimia
4. Menjelaskan hubungan antara
komponen ekosistem, aliran energi
dan daur biogeokimia serta
mengkaitkannya dengan
keseimbangan lingkungan dan
pelestariannya.
Menjelaskan konsep keseimbangan lingkungan dan
pelestariannya
Mengidentifikasi struktur dan fungsi sel tumbuhan
dan hewan.
Mengidentifikasi jaringan dan organ pada tumbuhan
beserta fungsinya
5. Menjelaskan struktur dan fungsi
sel serta mengkaitkannya dengan
struktur jaringan dan fungsi pada
sistem organ tumbuhan, hewan,
dan manusia. Mengidentifikasi jaringan dan organ pada manusia
beserta fungsinya
Mendeskripsikan sistem gerak otot dan tulang pada
manusia
Mendeskripsikan sistem peredaran darah manusia dan
identifikasi gangguannya
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia dan
identifikasi gangguannya
Mendeskripsikan sistem pernafasan pada manusia dan
identifikasi gangguannya
Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan
identifikasi gangguannya
Mendeskrispikan sistem regulasi pada manusia dan
identifikasi gangguannya
6. Menjelaskan struktur dan fungsi
sistem organ pada organisme
hewan dan manusia serta
kelainan/penyakit yang mungkin
terjadi.
Mendeskripsikan sistem reproduksi pada manusia dan
identifikasi gangguannya
Menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan
7. Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi proses
pertumbuhan dan perkembangan
yang terjadi pada tumbuhan
melalui pengamatan hasil
percobaan.
Mengintepretasi percobaan pertumbuhan dan
perkembangan tanaman
17
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Mengintepretasi percobaan-percobaan enzim dalam
metabolisme karbohidrat dan protein
Mendeskripsikan proses respirasi sel (proses
katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak)
8. Mendeskripsikan proses
metabolisme pada rantai
karbohidrat dan kemosintesis,
mengkaitkan proses tersebut
dengan metabolisme lemak dan
protein, dan memahami teknologi
yang berkaitan dengan
metabolisme.
Mendeskripsikan peristiwa fotosintesis pada tumbuhan
beserta tahap-tahapnya.
Mendeskripsikan susunan nukleotida, DNA, RNA dan
kromosom
Menjabarkan proses sintesis protein
Menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis dan
meiosis pada tumbuhan dan hewan
Mendeskripsikan hukum Mendel dan sistem
persilangan serta penyimpangan semu hukum Mendel
9. Menjelaskan konsep dasar
hereditas, reproduksi sel dan
mutasi serta implikasinya pada
salingtemas.
Mendeskripsikan peristiwa mutasi beserta contohcontohnya
Mendeskripsikan teori asal-usul kehidupan dan
pembuktiannya
Menjelaskan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi
10. Menjelaskan prinsip teori evolusi
dan implikasinya pada
perkembangan sains.
Menjabarkan fenomena evolusi dan hubungannya
dengan kesetimbangan populasi
Menjelaskan dampak bioteknologi bagi masyarakat dan
lingkungan
11. Menjelaskan prinsip, peran dan
implikasi Bioteknologi pada
salingtemas bagi masyarakat dan
lingkungan.
Menjelaskan perkembangan bioteknologi konvensional
dan modern beserta contoh-contohnya
18
16. EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Mendeskripsikan kelangkaan, masalah pokok ekonomi,
serta bagaimana cara mengatasinya yang dilakukan
oleh konsumen dan produsen mengacu pada sistem
ekonomi
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta
menentukan harga keseimbangan dengan tabel, grafik,
dan perhitungan matematika
1. Memahami permasalahan ekonomi
dalam kaitannya dengan
kebutuhan manusia, kelangkaan
dan sistem ekonomi, konsep
ekonomi dalam kaitannya dengan
kegiatan ekonomi konsumen dan
produsen, permintaan, penawaran,
harga keseimbangan dan pasar.
Mendeskripsikan pasar barang dan pasar sumber
(input)
Mendeskripsikan konsep tentang PDB, PDB harga
berlaku, PDB harga konstant, Pendapatan Nasional,
inflasi serta fungsi konsumsi dan tabungan
2. Memahami kebijakan pemerintah
dalam bidang ekonomi, Produk
Domestik Bruto (PDB), Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB),
Pendapatan Nasional (PN), inflasi,
konsumsi, investasi, uang dan
perbankan.
Mendeskripsikan uang, bank, dan kebijakan
pemerintah di bidang moneter
Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan, dan
pertumbuhan ekonomi serta indikatornya
Mendeskripsikan APBN dan APBD, dan kebijakan
fiskal pemerintah serta sumber-sumber pembiayaannya
3. Memahami kondisi
ketenagakerjaan dan dampaknya
terhadap pembangunan ekonomi,
APBN dan APBD, perekonomian
terbuka, mengenal pasar modal. Mendeskripsikan perdagangan internasional, valuta
asing, dan pasar modal
Mendeskripsikan persamaan akuntasi
Mencatat transaksi perusahaan jasa dalam jurnal dan
buku besar
4. Memahami penyusunan siklus
akuntansi perusahaan jasa.
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa
Membuat jurnal khusus, buku besar utama, dan buku
besar pembantu perusahaan dagang
Membuat jurnal penyesuaian dan membuat kertas kerja
perusahaan dagang
5. Memahami penyusunan siklus
akuntansi perusahaan dagang dan
penutupan siklus akuntansi
perusahaan dagang.
Membuat laporan keuangan perusahaan dagang dan
membuat jurnal penutup
Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha
termasuk koperasi
6. Memahami manajemen badan
usaha dalam perekonomian
nasional, pengelolaan koperasi dan
kewirausahaan.
Mengidentifikasi ciri-ciri seorang wirausahawan agar
berhasil dalam bisnisnya
19
17. SOSIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1 Mendeskripsikan interaksi sosial
sesuai dengan nilai dan norma
yang berlaku dalam masyarakat
Mendeskripsikan interaksi sosial yang teratur
berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam
masyarakat
2 Menjelaskan proses sosialisasi
dalam pembentukan kepribadian
Mengidentifikasi bentuk sosialisasi melalui berbagai
media dalam pembentukan kepribadian
Mengidentifikasi sebab terjadinya berbagai jenis
perilaku menyimpang dalam masyarakat
3 Mengidentifikasi berbagai
perilaku menyimpang dan
pengendalian sosial dalam
masyarakat
Mengidentifikasi fungsi berbagai jenis pengendalian
sosial yang dilakukan oleh lembaga pengendalian
sosial
Menginterpretasi gambar struktur sosial vertikal dan
horizontal dalam masyarakat
Menjelaskan proses terjadinya berbagai bentuk konflik
dan cara mengatasinya
Mendeskripsikan struktur sosial masyarakat majemuk
dan pengaruhnya terhadap integrasi sosial
4 Menjelaskan bentuk struktur sosial
dan konsekuensinya terhadap
konflik dan mobilitas sosial
Mendeskripsikan proses mobilitas sosial melalui
berbagai saluran yang ada dalam masyarakat
Menjelaskan terbentuknya kelompok sosial dan
terjadinya kemajemukan dalam masyarakat
5 Menganalisis kelompok sosial
dalam masyarakat multikultural
Menjelaskan perilaku primordialisme yang
berkembang dalam masyarakat multikultural
6 Menjelaskan proses perubahan
sosial pada masyarakat dan
dampaknya terhadap kehidupan
masyarakat
Menjelaskan gejala perubahan sosial yang terjadi serta
dampaknya bagi masyarakat
7 Menjelaskan peran dan fungsi
lembaga sosial
Mendeskripsikan fungsi lembaga sosial utama dalam
masyarakat
8 Menyusun rancangan dan Mendeskripsikan kerangka rancangan penelitian sosial
melakukan penelitian sosial
sederhana
Mendeskripsikan proses pelaksanaan penelitian sosial
serta kegunaan laporan hasilnya
20
18. GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1 Menganalisis hakikat, objek, ruang
lingkup, prinsip, konsep, aspek
dan pendekatan geografi.
Menjelaskan Menjelaskan penggunaan konsep dasar
dan pendekatan Geografi dalam rangka memahami
fenomena geosfer
Mendeskripsikan proses perkembangan pembentukan
bumi
Menganalisis fenomena yang terjadi pada lithosfer
serta kaitannya dengan kehidupan manusia
Menganalisis fenomena yang terjadi pada pedosfer
serta kaitannya dengan kehidupan manusia
Menganalisis fenomena yang terjadi pada atmosfer
serta kaitannya dengan kehidupan manusia
Menganalisis fenomena yang terjadi pada hidrosfer
serta kaitannya dengan kehidupan manusia
2 Menganalisis dinamika unsurunsur
geosfer serta kaitannya
dengan kehidupan manusia.
Mendeskripsikan keaneka-ragaman flora dan fauna di
muka bumi sebagai potensi pendukung kehidupan
Mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada
antroposfer
3 Menganalisis dinamika unsurunsur
sosial dalam kehidupan
sehari-hari. Mendeskripsikan potensi industri sebagai pendukung
kehidupan manusia
4 Menerapkan keterampilan dasar
peta/pemetaan dalam memahami
fenomena geosfer.
Menerapkan keterampilan dasar pembuatan
peta/pemetaan fenomena geosfer
Menginterpretasi Penginderaan Jauh sebagai sumber
informasi fenomena geosfer
5 Memahami pemanfaatan citra dan
SIG sebagai media informasi
fenomena geosfer. Mendeskripsikan Sistem Informasi Geografi sebagai
media informasi fenomena geosfer
Membedakan pola keruangan dan interaksi desa-desa,
desa-kota, dan kota-kota
6 Menjelaskan perkembangan
wilayah.
Mendeskripsikan karakteristik suatu wilayah sebagai
pusat pertumbuhan di negara berkembang dan di
negara maju
21
19. SEJARAH BUDAYA/ANTROPOLOGI SMA/MA (PROGRAM BAHASA)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Mendeskripsikan wujud budaya lokal dan budaya asing
Mendeskripsikan hubungan antarbudaya
1. Menjelaskan berbagai budaya
lokal, budaya asing dan hubungan
antarbudaya, serta dampak dari
keragaman budaya. Mendeskripsikan dampak keragaman budaya
Mendeskripsikan tentang dinamika budaya
Mendeskripsikan pewarisan budaya
2. Menjelaskan proses dinamika
budaya dalam kaitannya dengan
integrasi nasional. Mendeskripsikan proses integrasi nasional
3. Mengidentifikasi peran bahasa dan
dialek dalam perkembangan
budaya Indonesia.
Mendeskripsikan keragaman bahasa, dialek, dan tradisi
lisan di Indonesia
4. Mengidentifikasi keragaman dan
perkembangan seni dalam budaya
Indonesia (Seni rupa, seni sastra
dan pertunjukkan).
Mendeskripsikan keragaman bentuk dan perkembangan
seni di Indonesia
5. Menjelaskan keragaman
agama/religi/kepercayaan di
Indonesia serta hubungannya
dalam kehidupan masyarakat.
Menjelaskan keragaman agama/religi/kepercayaan di
Indonesia
6. Memahami peran dan peranan Menjelaskan peran dan penerapan IPTEK di Indonesia
IPTEK serta pengaruhnya terhadap
perkembangan budaya Indonesia.
Menjelaskan pengaruh IPTEK terhadap perkembangan
budaya Indonesia
22
B. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional Madrasah Aliyah (MA)
20. TAFSIR MA (PROGRAM KEAGAMAAN)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1. Memahami arti tarjamah, tafsir Menjelaskan pengertian tarjamah, tafsir, dan takwil
dan ta’wil serta dapat
membedakan ketiga istilah
tersebut.
Mengidentifikasi perbedaan tarjamah, tafsir, dan
takwil
Menjelaskan bukti keaslian dan kemurnian teks
al-Qur’an
Menjelaskan proses penulisan dan pengumpulan
al-Qur’an
2. Memahami dan meyakini keaslian
dan kemurnian teks al-Qur’an
serta memahami proses penulisan
dan pengumpulan
al- Qur’an. Menerangkan kondisi masyarakat Arab saat
al-Qur’an diturunkan
Menjelaskan pengertian Nuzul al-Qur’an
Menjelaskan berbagai cara turunnya al-Qur’an dan
menjelaskan hikmah turunnya secara berangsur
Menjelaskan perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan
Madaniyah
3. Memahami Nuzul al-Qur’an
dengan berbagai aspeknya.
Menjelaskan ayat yang pertama dan terakhir diturunkan
4. Memahami macam-macam tafsir Menjelaskan macam-macam tafsir
dan mengenal beberapa kitab tafsir
sesuai dengan macamnya.
Menjelaskan berbagai contoh kitab tafsir sesuai dengan
macamnya
Menjelaskan pengertian qira’at
Menjelaskan macam-macam qira’at dan imamimamnya
5. Memahami, mengetahui serta
menghayati macam-macam
bacaan/qiraat al Qur’an.
Menjelaskan manfaat perbedaan qira’at
Menjelaskan pengertian dhamir; ta’rif dan tankir; ifrad
dan jamak; soal dan jawab; serta mutaradifat dalam al-
Qur’an
6. Memahami dan menghayati
kaidah-kaidah yang harus dikuasai
oleh mufassir.
Mengidentifikasi penggunaan dhamir; ta’rif dan tankir;
ifrad dan jama’; soal dan jawab; serta mutaradifat
dalam al-Qur’an
23
21. HADIS MA (PROGRAM KEAGAMAAN)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1. Menjelaskan pengertian ilmu
hadis, macam-macamnya, faedah
mempelajarinya dan menyebutkan
penyusunnya.
Menjelaskan pengertian ilmu hadis dan hal yang terkait
dengan pembagiannya, faedah mempelajarinya, serta
para penyusun ilmu hadis
Menjelaskan sejarah hadis pada periode nabi dan
sebab-sebab pembatasan periwayatan hadis
2. Menjelaskan sejarah
perkembangan hadis dari periode
periwayatan dengan lisan hingga
penulisan dan pembukuan hadis.
Menjelaskan sejarah hadis pada periode penulisan dan
pembukuan hadis
Menjelaskan cara-cara penerimaan dan periwayatan
hadis dan mengidentifikasi ungkapan yang
menunjukkan penerimaan dan periwayatan hadis
3. Menjelaskan macam-macam cara
penerimaan dan periwayatan hadis
(at-tahamul wa al-ada’) dan lafallafal
yang digunakan untuk
meriwayatkan hadis (alfadz attahamul
wa al-ada’).
Menjelaskan dan mengidentifikasi lafal-lafal
penerimaan dan periwayatan hadis
Menjelaskan pengertian hadis mutawatir,
pembagiannya, beserta contohnya
4. Menjelaskan hadis mutawatir dan
hadis ahad.
Menjelaskan pengertian hadis ahad, pembagiannya,
beserta contohnya
Menjelaskan batasan hadis sahih dan contohnya
Menjelaskan batasan hadis hasan dan contohnya
5. Menjelaskan hadis sahih, hadis
hasan dan hadis dha’if serta
klasifikasinya. Menjelaskan batasan hadis dhoif dan contohnya
6. Menjelaskan hadis qudsi. Menjelaskan batasan hadis qudsi dan contohnya
7. Menjelaskan hadis maqbul dan Menjelaskan batasan hadis maqbul dan contohnya
hadis mardud. Menjelaskan batasan hadis mardud dan contohnya
8. Menjelaskan pengertian ilmu Menjelaskan ilmu rijalul hadis
rijalul hadis dan al-jarh wa alta’dil.
Menjelaskan penerapan al-Jarh wa al-Ta’dil
9. Menjelaskan biografi singkat para Menjelaskan riwayat hidup singkat para imam hadis
pentakhrij atau periwayat hadis. Menjelaskan pembagian jenis kitab-kitab hadis
24
22. FIQIH MA (PROGRAM KEAGAMAAN)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menjelaskan pengertian Ilmu Kalam dan objek
pembahasannya
Menyebutkan nama-nama lain Ilmu Kalam dan
menjelaskan sebab penamaannya
1 Menjelaskan pengertian, objek
pembahasan, nama-nama, fungsi,
dan sifat Ilmu Kalam.
Menjelaskan fungsi Ilmu Kalam
Menjelaskan aqidah pada masa nabi Muhammad.
Menjelaskan aqidah pada masa Sahabat dan Tabi’in
2 Menjelaskan aqidah pada masa
Nabi Muhammad dan faktor-faktor
yang menyebabkan timbulnya
Ilmu Kalam. Menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan
timbulnya Ilmu Kalam
Menjelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya aliranaliran
Kalam
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Khawarij
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Qadariyah dan
Jabariyah
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Murji’ah
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Mu’tazilah
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Asy’ariyah
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Maturidiyah
3 Menjelaskan aliran-aliran dalam
Ilmu Kalam, tokoh-tokoh dan
ajaran-ajarannya.
Menjelaskan tokoh dan ajaran aliran Salafiyah
Mendeskripsikan kejayaan dan kemunduran aliran
Mu’tazilah
Mendeskripsikan kejayaan aliran Asy’ariyah
4 Menjelaskan perkembangan aliran
Kalam Mu’tazilah dan Asy’ariyah.
Mendeskripsikan faktor penyebab kejayaan/
kemunduran aliran Mu’tazilah dan Asy’ariyah
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang
kedudukan Iman dan Kufur
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang
kedudukan Wahyu dan Akal
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang
persoalan kehendak, kekuasaan dan perbuatan Tuhan
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang
persoalan kehandak, kekuasaan dan perbuatan manusia
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam tentang
persoalan Kalamullah (Firman Allah)
5 Membandingkan persoalanpersoalan
pokok Ilmu Kalam
menurut aliran-aliran Kalam.
Membandingkan pendapat aliran-aliran Kalam dalam
persoalan sifat-sifat dan zat Tuhan
25
C. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMK
23. BAHASA INDONESIA SMK
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan isi dan unsur paragraf
Menentukan kalimat berbentuk opini
Menentukan jenis laporan
Menentukan isi petunjuk kerja
Menentukan isi riwayat hidup (biografi/otobiografi)
Menentukan isi grafik dan matriks
Menentukan tanggapan yang logis dan yang sesuai
dengan isi paragraf
Menentukan makna istilah dalam paragraf
Menentukan kalimat pertanyaan sesuai isi yang benar
1. Memahami isi berbagai bentuk
wacana nonsastra seperti berbagai
teks bacaan dari media cetak,
laporan, petunjuk kerja, aturan,
otobiografi, biografi, grafik,
matriks, bagan, diagram, denah,
dan jadwal serta menanggapi
isinya secara kritis.
Menyimpulkan isi laporan
Menulis/melengkapi karangan
Melengkapi bagian proposal
Menentukan kesesuaian bagian-bagian proposal
Menentukan jenis karangan
Menentukan kalimat yang menyatakan hubungan
perbandingan dalam paragraf
Menentukan penulisan kata dan pilihan kata (diksi)
Menentukan kerangka karangan
Menentukan kalimat efektif dalam karangan
Menyusun topik karangan yang diacak
Melengkapi paragraf rumpang dalam suatu karangan
Menentukan ungkapan berdasarkan ilustrasi karangan
Menentukan bagian-bagian surat berita keluarga
Menentukan jenis surat
Menentukan kalimat penutup surat permohonan
Menentukan isi surat perjanjian jual beli
Melengkapi bagian-bagian isi surat kuasa
Menentukan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan
Menyunting kalimat laporan
Menyusun sebuah catatan kaki
Menentukan isi catatan hasil rapat
2. Menulis proposal dan berbagai
jenis karangan, surat, dan
membuat berbagai laporan.
Menentukan isi prakata (kata pengantar)
Menentukan makna kalimat poster
Menentukan makna ungkapan dalam lirik lagu
Menentukan peribahasa sesuai ilustrasi
Menentukan unsur intrinsik dalam puisi
Menentukan unsur intrinsik penggalan cerpen, roman,
novel
Melengkapi naskah drama dan memahami isinya
3. Mengapresiasikan seni berbahasa
seperti iklan, lirik lagu, dan sastra
(teks prosa, puisi, dan drama).
Menentukan unsur ekstrinsik penggalan novel
26
24. BAHASA INGGRIS SMK
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
PICTURE
- Menentukan pernyataan lisan tentang kegiatan
yang sedang berlangsung, sesuai dengan gambar.
- Menentukan pernyataan lisan tentang lokasi suatu
benda, sesuai dengan gambar.
- Menentukan pernyataan tentang penampilan (ciriciri
fisik) seseorang, sesuai dengan gambar.
QUESTION- RESPONSE
- Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan
saran, pilihan, undangan, dan arah/lokasi yang
diberikan secara lisan.
SHORT CONVERSATION
- Menentukan gambaran umum, informasi tersurat,
informasi tersirat dari percakapan singkat tentang
perkenalan, kegiatan sehari-hari, rencana, dan
perbandingan yang diberikan secara lisan.
1. LISTENING (Mendengarkan)
Memahami makna dalam wacana
lisan interpersonal, transaksional
dan teks fungsional pendek
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari, pekerjaan dan
keprofesian.
SHORT TALK
- Menentukan gambaran umum dan informasi
tersurat dari sebuah iklan radio monolog singkat.
- Menentukan gambaran umum dan informasi
tersirat dari sebuah pengumuman singkat yang
diberikan secara lisan.
INCOMPLETE DIALOGUE
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
hobi dan minat
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
penanganan tamu/percakapan ditelepon
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
kejadian masa lampau.
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
undangan
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
pujian
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
keluhan
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
perintah/permohonan
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
nasehat/saran
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
pengandaian
2. READING (Membaca)
Memahami makna dalam wacana
tulis interpersonal transaksional,
dan teks fungsional pendek
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari, pekerjaan, dan
keprofesian.
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
persetujuan/ ketidaksetujuan
27
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
pemberian arah dan lokasi
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
kegiatan rutin/sehari-hari.
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
pemesanan
- Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan
suatu kemungkinan
- Menentukan ungkapan yang berhubungan
dengan kemampuan seseorang/sesuatu
ERROR RECOGNITION
- Menentukan ungkapan perbandingan
benda/orang
- Menentukan ungkapan deskripsi benda
(adjective clause)
- Menentukan ungkapan yang berhubungan
dengan penawaran/persuasi
- Menentukan ungkapan deskripsi fisik seseorang
(physical appearance)
- Menentukan ungkapan yang berhubungan
dengan pemberian/permohonan perizinan
- Menentukan ungkapan yang berhubungan
dengan perasaan seseorang
READING COMPREHENSION
- Menentukan informasi rinci tersurat, pikiran
utama, dan rujukan kata dari surat bisnis.
- Menentukan gambaran umum, informasi rinci
tersurat, dan sinonim kata tertentu dari sebuah
tabel/diagram.
- Menentukan pikiran utama, informasi tersurat,
dan sinonim kata tertentu dari teks singkat
tentang pengalaman kerja seseorang.
- Menentukan gambaran umum, informasi rinci
tersurat, dan informasi tersirat dari sebuah teks
prosedur.
- Menentukan gambaran umum, informasi
tersurat, dan rujukan kata dari teks singkat
tentang deskripsi sebuah benda/tempat.
28
25. MATEMATIKA SMK KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menghitung hasil operasi bilangan real (persen)
Menghitung hasil operasi bilangan berpangkat
Menyederhanakan pecahan bentuk akar
1. Melakukan operasi bilangan real
dan menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menghitung nilai logaritma
2. Memecahkan masalah yang Menentukan persamaan garis
berkaitan dengan fungsi,
persamaan fungsi linear dan fungsi
kuadrat.
Menggambar grafik fungsi kuadrat
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan
linear satu variabel
3. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan sistem
persamaan dan pertidaksamaan
linear.
Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua
variabel
Menuliskan model matematika dari masalah program
linear
4. Menyelesaikan masalah program
linear.
Menghitung nilai optimum dari progam linear
Menentukan hasil operasi matriks
Menentukan hasil operasi vektor
5. Menyelesaikan masalah matriks
dan vektor serta menerapkannya
dalam bidang kejuruan. Menentukan besar sudut antara dua vektor
Menghitung keliling bangun datar
Menghitung luas bangun datar
Menentukan luas permukaan bangun ruang
6. Menghitung keliling dan luas
bangun datar, luar permukaan dan
volume bangun ruang serta
menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menentukan volume bangun ruang
Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan
majemuk
Menentukan negasi pernyataan majemuk
Menentukan invers, konvers, atau kontraposisi
7. Menerapkan prinsip-prinsip logika
matematika dalam pemecahan
masalah yang berkaitan dengan
pernyataan majemuk dan
pernyataan berkuantor. Menarik kesimpulan dari beberapa premis
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan trigonometri
Mengubah koordinat kutub ke kartesius atau sebaliknya
8. Menerapkan konsep perbandingan
trigonometri dalam pemecahan
masalah.
Menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan
menggunakan rumus jumlah dan selisih
9. Menyelesaikan masalah dengan
konsep peluang.
Menghitung permutasi, kombinasi, dan peluang suatu
kejadian
Menghitung unsur-unsur pada diagram lingkaran atau
batang
Menghitung ukuran pemusatan
10. Menerapkan aturan konsep
statistik dalam pemecahan
masalah.
Menghitung ukuran penyebaran
11. Menggunakan konsep limit fungsi Menentukan turunan fungsi aljabar
dan turunan fungsi dalam
penyelesaian masalah.
Menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu
fungsi aljabar
Menghitung integral tak tentu dan tentu dari fungsi
aljabar
Menghitung luas daerah antara dua kurva
12. Menggunakan konsep integral
dalam penyelesaian masalah.
Menghitung volume benda putar
29
26. MATEMATIKA SMK PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DAN PENJUALAN
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan
1. Melakukan operasi hitung pada
bilangan real dan dapat
menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menyederhanakan pecahan bentuk akar
Menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan
linear dua variabel
Menentukan penyelesaian permasalahan program linear
2. Menyelesaikan masalah
persamaan dan pertidaksamaan,
program linear, serta dapat
menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan
kuadrat
3 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan operasi matriks
berkaitan dengan matriks. Menentukan invers matriks
Menentukan invers, konvers, atau kontraposisi dari
suatu pernyataan
4. Mengaplikasikan prinsip-prinsip
logika matematika dalam menarik
kesimpulan serta dapat
menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menentukan kesimpulan dari premis-premis yang ada
sesuai hukum-hukum logika (modus tollens, dsb)
Menggunakan fungsi linear pada masalah di bidang
kejuruan
5. Menyelesaikan masalah fungsi dan
dapat menerapkannya dalam
bidang kejuruan. Menghitung unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat
Menentukan rumus umum suatu barisan bilangan
Menyelesaikan masalah deret aritmetika
Menentukan suku suatu barisan geometri
6. Menerapkan konsep pola bilangan
dalam menyelesaikan perhitungan
barisan dan deret, serta terampil
menggunakannya untuk
menyelesaikan permasalahan
dalam bidang kejuruan.
Menentukan suku deret geometri tak hingga
7. Menghitung keliling, luas bangun Menghitung keliling bangun datar
datar, dan dapat menerapkannya
dalam bidang kejuruan.
Menghitung luas bangun datar
Menghitung permutasi dari beberapa unsur
Menghitung kombinasi dari beberapa unsur
8. Menentukan banyak kemungkinan
dan besar peluang suatu kejadian,
serta dapat menerapkannya dalam
bidang kejuruan.
Menghitung peluang kejadian
Menghitung unsur-unsur pada diagram lingkaran atau
batang
Menghitung ukuran pemusatan
Menghitung ukuran penyebaran
9. Mengolah, menyajikan, dan
menafsirkan data serta dapat
menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menghitung angka baku dan koefisien variasi
Menghitung bunga tunggal
Menghitung bunga majemuk
Menghitung rente
Menghitung anuitas
10. Menerapkan konsep matematika
keuangan serta terampil
menggunakannya untuk
menyelesaikan permasalah dalam
bidang kejuruan. Menghitung penyusutan
30
27. MATEMATIKA KELOMPOK PARIWISATA, SENI DAN KERAJINAN, TEKNOLOGI
KERUMAHTANGGAAN, PEKERJAAN SOSIAL, DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan
1 Melakukan operasi hitung pada
bilangan real dan dapat
menerapkannya dalam bidang
kejuruan.
Menghitung hasil operasi bilangan berpangkat,
logaritma, dan bentuk akar dengan menggunakan sifatsifatnya
Menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel
Menentukan hasil operasi akar-akar persamaan kuadrat
Menyusun persamaan kuadrat baru dengan
menggunakan sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat
tersebut
Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan
kuadrat
Menyelesaikan permasalahan pada sistem persamaan
linear dua variabel
Menyelesaikan operasi matriks
Menentukan invers matriks berordo 2 × 2
2. Menyelesaikan masalah
persamaan dan pertidaksamaan,
matrik, dan program linear serta
dapat menerapkannya dalam
bidang kejuruan.
Menentukan penyelesaian permasalahan program linear
3. Menghitung keliling, luas bangun
datar, dan dapat menerapkannya
dalam bidang kejuruan.
Menghitung keliling dan luas bangun datar
Menyelesaikan permasalahan pada barisan dan deret
aritmetika
4. Menerapkan konsep pola bilangan
dalam menyelesaikan perhitungan
barisan dan deret serta terampil
menggunakannya dalam
menyelesaikan permasalahan
dalam bidang kejuruan.
Menyelesaikan permasalahan pada barisan dan deret
geometri
Menyelesaikan permasalahan pada penyajian data
Menghitung ukuran pemusatan
Menghitung ukuran penyebaran
5. Mengolah, menyajikan, dan
menafsirkan data serta dapat
menerapkannya dalam bidang
kejuruan. Menghitung angka baku dan koefisien variasi
31
D. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMP/MTs.
28. BAHASA INDONESIA SMP/MTs
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan isi dan bagian suatu paragraf
Menentukan kritik terhadap isi bacaan
Menentukan isi dan penyajian teks berita, opini/tajuk
Menentukan kalimat fakta/pendapat
Menyimpulkan isi paragraf
Menentukan isi tajuk
Menyimpulkan isi grafik, tabel, bagan, peta, denah
Menentukan unsur intrinsik puisi
Menentukan unsur intrinsik cerpen
Menentukan perbedaan unsur intrinsik beberapa novel
1 MEMBACA
Membaca dan memahami berbagai
ragam wacana tulis (artikel, berita,
opini/tajuk, tabel, bagan, grafik,
peta, denah), berbagai karya sastra
berbentuk puisi, cerpen, novel, dan
drama.
Menentukan unsur intrinsik drama
Menulis catatan pengalaman pada buku harian
Menentukan isi pesan singkat sesuai konteks
Menulis/menentukan paragraf laporan
Menulis/melengkapi surat pribadi
Menulis/melengkapi surat resmi
Menulis/menentukan rangkuman
Menulis/menentukan slogan
Menulis/melengkapi petunjuk melakukan sesuatu
Menulis/melengkapi kutipan pidato
Menentukan unsur karya ilmiah (perumusan
permasalahan karya ilmiah, latar belakang karya
ilmiah)
Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Menulis/melengkapi pantun
Menulis/melengkapi puisi
2 MENULIS
Menulis karangan nonsastra
dengan menggunakan kosakata
yang bervariasi dan efektif dalam
bentuk buku harian, surat resmi,
surat pribadi, pesan singkat,
laporan, petunjuk, rangkuman,
slogan dan poster, iklan baris, teks
pidato, karya ilmiah, dan
menyunting serta menulis karya
sastra puisi dan drama.
Menulis/melengkapi drama
32
29. BAHASA INGGRIS SMP/MTs
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan gambaran umum, informasi rinci tersurat,
informasi tersirat, makna kata/frasa/kalimat dalam teks
berbentuk “caution”
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk kartu
ucapan (greeting card)
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk pesan pendek
(short message)
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk undangan
(invitation)
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk
pengumuman (announcement)
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dari teks deskriptif
(descriptive)
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk
“recount”.
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk
“procedure”
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk
“narrative”
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk label
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk laporan
(report)
1 READING (Membaca)
Memahami makna dalam wacana
tertulis pendek baik teks
fungsional maupun esai sederhana
berbentuk deskriptif (descriptive,
procedure, maupun report) dan
naratif (narrative dan recount)
dalam konteks kehidupan seharihari.
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks iklan
(advertisement)
33
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan gambaran umum, pikiran utama,
informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata,
makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk surat
(letter)
Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks
laporan (report) yang pendek.
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat
kalimat
2 WRITING (Menulis)
Mengungkapkan makna secara
tertulis teks fungsional pendek dan
esai sederhana berbentuk
deskriptif (descriptive, procedure,
maupun report) dan naratif
(narrative dan recount) dalam
konteks kehidupan sehari-hari.
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk
membuat paragraph
34
30. MATEMATIKA SMP/MTs
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi
pada bilangan bulat
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
bilangan pecahan
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan
perbandingan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jualbeli
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbankan dan koperasi
1 Menggunakan konsep operasi
hitung dan sifat-sifat bilangan,
perbandingan, aritmetika sosial,
barisan bilangan, serta
penggunaannya dalam pemecahan
masalah.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan
bilangan
Mengalikan bentuk aljabar
Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau
kuadrat bentuk aljabar
Menyederhanakan bentuk aljabar dengan
memfaktorkan
Menentukan penyelesaian persamaan linear satu
variabel
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan
atau gabungan dua himpunan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi
dan fungsi
Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya
2 Memahami operasi bentuk aljabar,
konsep persamaan dan
pertidaksamaan linear, persamaan
garis, himpunan, relasi, fungsi,
sistem persamaan linear, serta
menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua
variabel
Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema
Pythagoras
Menghitung luas bangun datar
Menghitung keliling bangun datar dan penggunaan
konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari
Menghitung besar sudut pada bidang datar
Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis
berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan
garis lain.
Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada
lingkaran
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep
kesebangunan
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep
kongruensi
Menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar
Menentukan jaring-jaring bangun ruang
Menghitung volume bangun ruang sisi datar dan sisi
lengkung
3 Memahami bangun datar, bangun
ruang, garis sejajar, dan sudut,
serta menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar
dan sisi lengkung
35
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakan
dalam menyelesaikan masalah sehari-hari
4 Memahami konsep dalam
statistika, serta menerapkannya
dalam pemecahan masalah. Menyajikan dan menafsirkan data
36
31. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1 Melakukan pengukuran dasar Menentukan besaran fisika dan satuan yang sesuai
secara teliti dengan menggunakan
alat ukur yang sesuai dan sering
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari.
Membaca alat ukur
Menentukan salah satu variabel dari rumus ρ =
v
m
Menjelaskan pengaruh suhu dan pemuaian dalam
kehidupan sehari-hari
2 Menerapkan konsep zat dan kalor
serta kegunaannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Menentukan salah satu variabel dari rumus kalor
Membedakan jenis gerak lurus dan mengidentifikasi
terjadinya gerak tersebut dalam kehidupan sehari-hari
Menentukan variabel dari rumus tekanan pada suatu zat
Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam
kehidupan sehari-hari
Menentukan besaran fisika pada usaha dan energi
3 Menjelaskan dasar-dasar mekanika
(gerak, gaya, usaha, dan energi)
serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran dan
gelombang
Menjelaskan ciri dan sifat-sifat bunyi serta
pemanfaatannya.
Menentukan berbagai besaran fisika jika benda
diletakkan di depan lensa atau cermin
4 Memahami konsep-konsep dan
penerapan, getaran, gelombang,
bunyi, dan optik dalam produk
teknologi sehari-hari.
Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan
penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari
Menjelaskan terjadinya gejala listrik statis serta
menentukan jenis muatan
Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk
rangkaian listrik
Menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam
kehidupan sehari-hari
5 Memahami konsep kelistrikan dan
kemagnetan serta penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari.
Menjelaskan cara pembuatan magnet serta menentukan
kutub-kutub yang dihasilkan
Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam
tata surya
6. Memahami sistem tata surya dan
proses yang terjadi didalamnya.
Menjelaskan keterkaitan pasang naik dan pasang surut
dengan posisi bulan
Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup
Mengidentifikasi ciri-ciri pada pengelompokan
makhluk hidup
Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam
ekosistem
7.
Menjelaskan ciri-ciri dan
keanekaragaman makhluk hidup,
komponen ekosistem serta
interaksi antar makhluk hidup
dalam lingkungan, pentingnya
pelestarian makhluk hidup dalam
kehidupan.
Menjelaskan usaha-usaha manusia untuk mengatasi
pencemaran dan kerusakan lingkungan
37
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan
makhluk hidup
Memprediksi hubungan antara kepadatan populasi
manusia dengan lingkungan
Menentukan jenis tulang/sendi/otot pada alat gerak
manusia beserta fungsinya
Menjelaskan sistem pencernaan dan enzim-enzim
yang berperan pada proses pencernaan
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan
penyakit yang berhubungan dengannya
Menjelaskan proses pada sistem ekskresi (ginjal)
Menjelaskan sistem saraf pada manusia
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada
tumbuhan
Menjelaskan respons tumbuhan terhadap pengaruh
lingkungan luar
8. Mengaitkan hubungan antara
struktur dan fungsi
jaringan/organ-organ pada
tumbuhan dan manusia.
Menjelaskan proses fotosintesis dan percobaanpercobaan
tentang proses tersebut
Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk
mempertahankan kelangsungan hidupnya
Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan
hukum Mendel
Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas organisme
disertai dengan contohnya
9.
Mengaplikasikan konsep
pertumbuhan dan perkembangan,
kelangsungan hidup dan
pewarisan sifat pada organisme
serta kaitannya dengan
lingkungan, teknologi dan
masyarakat.
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk
kehidupan manusia
Menentukan bahan kimia pada makanan yang
ditambahkan pada makanan
10. Menjelaskan bahan kimia alami
dan buatan yang terdapat dalam
bahan makanan dan pengaruhnya
terhadap kesehatan.
Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika
pada tubuh kita
38
E. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMPLB
32. BAHASA INDONESIA SMPLB – B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1. Memahami berbagai jenis wacana Menentukan isi paragraf
non sastra yang berupa teks
bacaan, berbagai jenis paragraf
(narasi, deskripsi, argumentasi,
eksposisi).
Menentukan judul dan gagasan pokok suatu paragraf
Melengkapi kalimat dengan kata depan, kata sambung,
gabungan kata, kata ganti, kata tanya.
Melengkapi paragraf dengan kalimat yang tepat
Menyusun kalimat acak
Menggunakan huruf kapital
2. Menyunting isi (ketepatan isi,
urutan isi), bahasa (berbagai kata,
gabungan kata, istilah, berbagai
struktur kalimat, kelengkapan
paragraf serta penggunaan ejaan
dan tanda baca).
Menggabungkan dua kalimat tunggal menjadi kalimat
majemuk
Menentukan sinonim, antonim, dan homonim dari kata
yang ada dalam kalimat
Menentukan pemenggalan kata, kalimat secara tepat
Menentukan penulisan kalimat secara tepat
3. Menggunakan kata, kalimat, serta
ejaan dan tanda baca dalam
berbagai ragam tulisan atau dalam
bentuk karangan.
Menentukan pemakaian tanda koma, tanda titik
Menentukan isi puisi
Menentukan unsur intrinsik cerita
Menentukan arti ungkapan dan peribahasa
4. Mengapresiasikan karya sastra
yang berupa puisi, prosa fiksi dan
drama untuk memahami isi dan
merefleksikan isinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Menentukan kata yang bermakna konotasi
Menentukan bagian-bagian surat pribadi dan surat
resmi
5. Menggunakan kosa kata yang
bervariasi dan efektif dalam
bentuk paragraf narasi, deskripsi,
eksposisi, berbagai surat dalam
kehidupan sehari-hari.
Menentukan kesesuaian penggunaan bahasa dan EYD
dalam surat
39
33. BAHASA INDONESIA SMPLB – A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Memahami isi bacaan
Menentukan kalimat pendapat dan kalimat fakta
Menentukan tema, isi, serta judul bacaan
1. Memahami berbagai ragam
wacana lisan yang berupa gagasan,
pandangan dan perasaan orang lain
secara lengkap. Menyusun kalimat acak
Mengartikan kata berawalan ber-, dan di-
Menentukan kalimat larangan, kalimat perintah,
kalimat tanya
Melengkapi kalimat
Menentukan kalimat permohonan dan ingkar
Menentukan kalimat wawancara
Menentukan kata serapan dan istilah
Menentukan kata baku, ejaan dan tanda baca
Mengurutkan kalimat/teks pidato
2. Menyunting bahasa (berbagai kata,
gabungan kata, berbagai struktur
kalimat, kepaduan/ kelengkapan
paragraf serta penggunaan ejaan
dan tanda baca).
Menentukan tanggal surat
Menentukan kata sapaan dan kata tanya
Melengkapi dialog, ucapan selamat dan pemberian
maaf
Menentukan kalimat berobyek
Menentukan kata khusus dan kata ulang
3. Menggunakan kata, kalimat, serta
ejaan dan tanda baca dalam
berbagai ragam tulis.
Menggunakan ejaan, huruf kapital, dan penulisan gelar
Menentukan kata bermakna konotasi, peribahasa,
ungkapan dan gaya bahasa
Menentukan isi, latar, tema, serta pesan dan jenis
puisi/novel
Menggunakan gaya bahasa
Menentukan isi/pesan pantun
4. Mengekspresikan karya sastra
yang berupa puisi, prosa fiksi, dan
drama untuk memahami isi dan
merefleksikan isinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Melengkapi pantun
40
34. BAHASA INGGRIS SMPLB – B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan tata boga
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan tata busana
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan komputer
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan otomotif
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan cetak sablon
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan menghias kain/bordir
Menggunakan berbagai ungkapan komunikatif
Menentukan informasi rinci dari teks fungsional
pendek berbentuk pengumuman/ label/pesan/kartu
ucapan
Menemukan informasi tertentu
1. READING (Membaca)
Memahami makna dalam wacana
tertulis, interpersonal dan
transaksional sederhana secara
formal dan informal dalam
konteks kehidupan sehari-hari.
Menentukan makna kata
Menggunakan berbagai jenis kata sesuai dengan tata
bahasa
Menggunakan berbagai ungkapan komunikatif
Menentukan susunan kalimat
2. WRITING (Menulis)
Mengungkapkan perasaan,
kehendak, pendapat, pengalaman
secara tertulis dalam wacana
interpersonal dan transaksional
sederhana secara formal maupun
informal dalam konteks kehidupan
sehari-hari.
Melengkapi kalimat rumpang dengan tata bahasa yang
sesuai
41
35. BAHASA INGGRIS SMPLB - A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan pesan utama dalam teks fungsional
pendek berbentuk pengumuman dan atau label dan
monolog berbentuk naratif dan atau deskriptif
Menentukan informasi rinci dari teks fungsional
pendek berbentuk pengumuman dan atau label dan atau
monolog berbentuk naratif dan atau deskriptif
1. READING (Membaca)
Memahami makna teks tulis
berupa teks fungsional pendek
(pengumuman, label dan lain-lain)
yang ditemukan dalam berbagai
konteks, situasi dan berbagai jenis
teks (naratif, deskriptif dan
sebagainya) yang menggunakan
bahasa sangat sederhana.
Menentukan makna kata dan atau ungkapan dalam
konteks
Menentukan susunan kalimat
Menggunakan berbagai jenis kata sesuai dengan tata
bahasa yang benar
Menentukan kata kerja dan atau perubahan bentuk kata
kerja sesuai dengan tenses
Melengkapi kalimat dengan tata bahasa yang sesuai
2. WRITING (Menulis)
Mengungkapkan makna secara
tertulis dalam berbagai teks
fungsional pendek (pesan, kartu
ucapan dan sebagainya) yang
digunakan dalam berbagai
konteks, situasi serta menulis
berbagai jenis paragraf (naratif,
deskripstif dan sebagainya) yang
menggunakan bahasa sangat
sederhana.
Melengkapi kalimat rumpang dengan jenis kata sesuai
tata bahasa yang benar
42
36. MATEMATIKA SMPLB-B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1 Memahami konsep dan operasi Menyatakan notasi himpunan dan penyajiannya
himpunan, serta mampu
menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menentukan hasil operasi antara dua himpunan
Menghitung operasi aritmetika sederhana pada bentuk
aljabar beberapa bilangan bulat
Menentukan KPK dan FPB dari dua atau tiga bilangan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala
dan perbandingan
Mengubah bentuk pecahan tertentu ke pecahan lainnya
2 Melakukan operasi hitung bilangan
dan bentuk aljabar sederhana serta
mampu menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menghitung operasi tambah, kurang, kali atau bagi
pada pecahan
Menentukan jenis sudut dan besarnya
Menentukan hubungan antarsudut atau besar sudut
yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan garis
lain
Menentukan jenis-jenis segitiga
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persegi
atau persegipanjang
Menyebutkan bangun datar berdasarkan gambar atau
sifat-sifat yang diberikan
Menggunakan teorema Pythagoras
3 Memahami sifat dan mampu
menghitung besaran-besaran yang
terkait dengan bangun geometri.
Menentukan unsur-unsur balok atau kubus
4 Melakukan perhitungan Menghitung harga jual atau harga beli
untung/rugi dan persentase dalam
perdagangan.
Menghitung besar dan persentase laba atau rugi
5 Menginterpretasikan hubungan
antara waktu, jarak, dan kecepatan
serta mampu menggunakannya
dalam pemecahan masalah.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu,
jarak, dan kecepatan
43
37. MATEMATIKA SMPLB - A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menyatakan notasi himpunan dan penyajiannya
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan
1 Memahami konsep dan operasi
himpunan, serta mampu
menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan yang
disajikan dalam diagram Venn
Menghitung operasi tambah, kurang, kali, dan bagi
pada bilangan bulat
Menyederhanakan operasi hitung pada bentuk aljabar
Menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perbandingan
Mengubah bentuk pecahan tertentu ke pecahan lainnya
2 Melakukan operasi hitung
bilangan dan bentuk aljabar
sederhana serta mampu
menggunakannya dalam
pemecahan masalah.
Menghitung operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada
pecahan
Menentukan jenis sudut dan besarnya
Menentukan hubungan antarsudut jika dua garis sejajar
dipotong garis lain
Menentukan jenis-jenis segitiga
Menghitung keliling persegi, persegipanjang dan
segitiga
Menghitung luas persegi, persegipanjang dan segitiga
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Luas
persegi, persegipanjang dan segitiga
Menyebutkan bangun segiempat (jajargenjang, belah
ketupat, layang-layang dan trapesium) berdasarkan
gambar atau sifat-sifat yang diberikan
Menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan
panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku
Menentukan unsur-unsur balok dan kubus
Menentukan luas permukaan kubus atau balok
3 Memahami sifat dan mampu
menghitung besaran-besaran yang
terkait dengan bangun geometri.
Menentukan volume kubus dan balok
4 Melakukan perhitungan Menghitung besar harga jual atau harga beli
untung/rugi dan persentase dalam
perdagangan.
Menghitung besar dan persentase laba atau rugi
5 Menginterpretasikan hubungan
antara waktu, jarak, dan kecepatan
serta mampu menggunakannya
dalam pemecahan masalah.
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu,
jarak, dan kecepatan
44
38. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMPLB – B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1. Melakukan pengukuran dasar Menentukan besaran dan satuan
dengan alat ukur yang sering
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari.
Menjelaskan fungsi alat ukur
2. Menjelaskan karakteristik zat yang
berwujud padat, cair dan gas.
Mengidentifikasi sifat-sifat benda
Menjelaskan perpindahan kalor serta penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari
3. Menjelaskan konsep dasar tentang
suhu dan kalor secara kualitatif
dan perhitungan sederhana serta
mampu menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Menyebutkan benda penghantar panas yang baik dan
buruk
Menjelaskan terjadinya bunyi
Mengidentifikasi adanya getaran dan gelombang dalam
kehidupan sehari-hari
Menjelaskan fungsi alat optik
4. Memahami konsep dasar tentang
getaran gelombang, karakteristik
gelombang bunyi, cahaya dan
optika serta mampu menerapkan
kehidupan sehari-hari. Menjelaskan fungsi cermin dalam kehidupan seharihari
Menentukan nama-nama planet pada tata surya
Menjelaskan akibat gerakan bumi
5. Menjelaskan konsep dasar tentang
tata surya secara kualitatif.
Menjelaskan terjadinya gerhana
6. Memahami dasar-dasar klasifikasi Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup
dan mengelompokkan organisme
melalui pengenalan ciri-cirinya
dan penerapan dasar-dasar
klasifikasi.
Mengklasifikasikan makhluk hidup
Mengidentifikasi posisi makhluk hidup dalam
ekosistem
7. Menjelaskan komponenkomponen
ekosistem dan
menjelaskan saling
keterkaitan/ketergantungan hidup
baik secara umum maupun yang
khas.
Mengidentifikasi simbiosis dan contoh-contohnya
Menyebutkan nama dan fungsi organ pada tumbuhan
Mendeskripsikan sistem/proses pernapasan
8. Menjelaskan hubungan antara
struktur dan fungsi organ/sistem
organ pada tumbuhan/hewan. Mendeskripsikan sistem pencernaan hewan
Menjelaskan adaptasi pada makhluk hidup.
Menentukan cara perkembangbiakkan pada tumbuhan
9. Memahami konsep kelangsungan
hidup (adaptasi, seleksi alam,
persilangan dan
perkembangbiakan) disertai
dengan aplikasi dari konsepkonsep
tertentu.
Menjelaskan keuntungan pembiakan vegetatif pada
tumbuhan
Menentukan menu makanan sehat
Menjelaskan zat yang terkandung dalam makanan
(macam, dan fungsinya)
10. Menjelaskan makanan seimbang
keterkaitan dengan kesehatan
individu dan masyarakat, serta
menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.
Mendeskripsikan manfaat zat makanan dan akibat
kekurangan zat makanan
45
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
11. Menyebutkan cara meningkatkan
produksi pangan melalui teknikteknik
biologi secara sederhana di
berbagai bidang pertanian,
peternakan, makanan.
Menentukan teknik biologi dalam meningkatkan jenis
dan produksi pangan
46
39. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMPLB – A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksa ringan, dan
Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
1. Melakukan pengukuran dasar
dengan alat ukur yang sering
digunakan dalam kehidupan
sehari-hari.
Menentukan besaran dan satuannya yang sesuai
2. Menerapkan konsep zat dan kalor Menjelaskan perubahan wujud benda
serta kegunaannya dalam
kehidupan sehari-hari
Menentukan massa jenis benda
Menyebutkan contoh gerak lurus dalam kehidupan
sehari-hari
Menentukan tekanan pada benda cair
3. Menjelaskan dasar-dasar mekanika
(gerak, gaya, usaha, dan energi)
serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi jenis pesawat sederhana dan
penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari
Menentukan besaran-besaran fisika pada gelombang
Menyebutkan manfaat pemantulan bunyi
4. Menjelaskan konsep dasar tentang
getaran gelombang, karakteristik
gelombang bunyi, cahaya, dan
optika serta mampu
menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.
Menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan
proses pembentukan bayangan pada cermin
5. Menjelaskan konsep dasar tentang Menjelaskan ciri-ciri/karakteristik anggota tata surya
tata surya secara kualitatif. Menyebutkan proses akibat pergerakan bumi
Menjelaskan proses terjadinya listrik statis
Menjelaskan cara pembuatan magnet sementara
Menyebutkan sifat-sifat magnet
Menjelaskan terjadinya induksi elektromagnetik
Menentukan salah satu variabel pada rangkaian listrik
tertutup
Menentukan pemasangan alat ukur listrik pada
rangkaian listrik dengan benar
Menentukan besaran-besaran listrik pada berbagai
susunan rangkaian listrik
6. Menjelaskan konsep dasar tentang
listrik statis, listrik dinamis, dan
kemagnetan secara kualitatif,
perhitungan sederhana serta
penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari.
Menentukan energi dan daya listrik serta biaya
penggunaan energi listrik
Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup
Mengelompokkan makhluk hidup
Menjelaskan upaya pelestarian mahluk hidup
Menyebutkan komponen-komponen ekosistem
7. Menjelaskan ciri-ciri dan
keanekaragaman makhluk hidup,
komponen ekosistem serta
interaksi antar makhluk hidup
dalam lingkungan, pentingnya
pelestarian makhluk hidup dalam
kehidupan.
Mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi antar
makhluk hidup
Mendeskripsikan fungsi organ sel
Mendeskripsikan struktur jaringan tumbuhan/hewan
8. Menjelaskan tingkat organisasi
kehidupan, hubungan antara
struktur dan fungsi organ/sistem
organ pada tumbuhan/hewan.
Mendeskripsikan sistem organ pada manusia (respirasi,
ekskresi, reproduksi, pencernaan)
47
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
9. Memahami konsep kelangsungan Menjelaskan konsep adaptasi dan peranannya
hidup (adaptasi, seleksi alam,
persilangan dan
perkembangbiakan) disertai
dengan aplikasi dari konsepkonsep
tertentu.
Mendeskripsikan apa yang disebut bioteknologi
(contoh dan manfaat)
Mengidentifikasi zat yang terkandung dalam makanan
(macam,fungsi, dan pengujiannya)
10. Menjelaskan makanan seimbang
keterkaitan dengan kesehatan
individu dan masyarakat, serta
menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.
Menyebutkan makanan seimbang dan akibatnya bila
terjadi kekurangan zat makanan tertentu
11. Menentukan cara meningkatkan Menyebutkan jenis sumber makanan baru
produksi pangan melalui teknikteknik
biologi secara sederhana di
berbagai bidang pertanian,
peternakan, makanan, dll.
Menyebutkan teknik biologi dalam meningkatkan jenis
dan produksi pangan
12. Menjelaskan data (sekunder) untuk
memperkirakan dampak
pertumbuhan penduduk yang tidak
terkendali.
Menginterpretasi data kependudukan dan
menginterpretasikannya akibat yang timbul dari
perubahan data tersebut
48
F. Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMALB
40. BAHASA INDONESIA SMALB – B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan kalimat fakta dan opini dalam paragraf
Menentukan judul dan gagasan pokok dalam paragraf
1. Memahami jenis wacana non
sastra yang berupa bacaan
sederhana berupa tabel, grafik,
laporan pengamatan/percobaan,
hasil penelitian, dan berbagai jenis
paragraf (narasi, deskripsi,
argumentasi, eksposisi).
Menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan isi
paragraf
Menentukan jenis dan bagian-bagian surat
Menentukan kalimat dan tema wawancara
2. Menulis karangan dengan
menggunakan kosa kata yang
bervariasi dan efektif yang
berbentuk paragraf narasi,
deskripsi, eksposisi, argumentasi,
berbagai surat resmi, rancangan
kerja, program kerja, hasil
wawancara, laporan
pengamatan/percobaan,
rangkuman.
Menentukan kerangka laporan pengamatan
Melengkapi kalimat dengan imbuhan, gabungan kata,
dan kata penghubung, kata ganti dan kata depan.
Melengkapi paragraf dengan kalimat yang sesuai.
Menyusun kalimat acak menjadi sebuah paragraf
Menentukan penggunaan EYD (huruf kapital) dalam
kalimat
3. Menyunting isi (ketepatan isi,
urutan isi) menyunting bahasa dan
mekanik (berbagai kata, istilah
gabungan kata, berbagai struktur
kalimat, kepaduan/kelengkapan
paragraf serta penggunaan ejaan
dan tanda baca). Menentukan kalimat majemuk
Menentukan kata ulang dan penulisannya secara tepat
dalam kalimat
Melengkapi kalimat dengan kata seru dan kata tanya
Menentukan penulisan kalimat secara tepat
Menentukan sinonim, antonim, akronim, kata umum,
dan kata khusus dalam kalimat
4. Menggunakan kata, kalimat serta
ejaan dan tanda baca dalam
berbagai ragam tulisan.
Menentukan penggunaan EYD dalam kalimat tanda
titik dua
Menentukan isi puisi
Menentukan arti peribahasa dan arti ungkapan
Menentukan makna kata konotasi dalam kalimat
5. Mengapresiasikan karya sastra
yang berupa puisi, prosa fiksi, dan
drama, untuk memahami isi dan
merefleksikan isinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Menentukan kata berhomonim dalam kalimat
49
41. BAHASA INDONESIA SMALB - A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksaringan, dan Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan judul wacana, isi paragraf, dan
menanggapinya
Menentukan isi paragraf, isi surat dan penutup surat
Menentukan isi berita & isi laporan
Melengkapi kalimat yang rumpang
Menentukan struktur kalimat
Menentukan pokok pikiran
1. Memahami berbagai jenis wacana
non sastra yang berupa tabel,
grafik, laporan pengamatan,
percobaan artikel ilmiah, hasil
penelitian, resensi, dan berbagai
jenis paragraf (narasi, deskripsi,
argumentasi eksposisi)
Menentukan kalimat pengandaian
Menentukan kalimat yang sesuai EYD
Menentukan kalimat permintaan maaf
Melengkapi kalimat dengan kata serapan
Menentukan kalimat langsung, kalimat tanya, kalimat
2. Menggunakan kata, kalimat serta
ejaan dan tanda baca dalam
berbagai jenis paragraf (narasi,
eksposisi, argumentasi, diskripsi)
perintah, kalimat berita, kalimat petunjuk
Menentukan jenis paragraf, isi surat, penulisan bagianbagian
surat secara tepat
Menentukan isi wawancara, menanggapi wawancara
3. Menulis karangan dengan
menggunakan kosa kata
yangbervariasi dan efektif dalam
bentuk paragraf narasi, deskripsi,
eksposisi, argumentasi, berbagai
surat resmi, rancangan kerja, hasil
wawancara, laporan
pengamatan/percobaan resensi,
rangkuman
Mengurutkan kalimat acak
Melengkapi kalimat dengan kata hubung
Menentukan arti istilah
Memperbaiki kalimat yang tidak efektif dan
penggunaan tanda baca
Menentukan kata ganti, kata tidak baku, kata berawalan
ber-
4. Menyunting isi (ketepatan isi
urutan isi) menyunting bahasa dan
mekanik (berbagai kata, istilah,
gabungan kata berbagai struktur
kalimat, kepaduan/kelengkapan
paragraf, serta penggunaan ejaan
dan tanda baca) Menentukan kalimat fakta dan opini
Melengkapi pantun
Menentukan isi puisi, majas, jenis pantun
Menentukan peribahasa, gaya bahasa, hiperbola,
ungkapan, kalimat berkonotasi negatif
5. Mengapresiasi karya sastra yang
berupa puisi, prosa fiksi, dan
drama untuk memahami isi dan
merefleksikan isinya dalam
kehidupan sehari-hari Menentukan latar cerita, amanat cerita
50
42. BAHASA INGGRIS SMALB – B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan tata busana
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan otomotif
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan komputer
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan tata boga
Menggunakan istilah umum dalam bidang pengajaran
keterampilan cetak sablon
Menentukan makna kata
Menentukan informasi rinci dari teks fungsional
pendek berbentuk pengumuman/ label/pesan/kartu
ucapan
1. READING (Membaca)
Memahami makna dalam wacana
tertulis interpersonal dan
transaksional sederhana secara
formal dan informal dalam
konteks kehidupan sehari-hari
Menentukan informasi tertentu
Melengkapi kalimat dengan tata bahasa yang sesuai
Menggunakan berbagai ungkapan komunikatif
Menentukan susunan kalimat
2. WRITING (Menulis)
Mengungkapkan perasaan,
kehendak, pendapat, pengalaman
secara tertulis dalam wacana
interpersonal dan transaksional
sederhana secara formal maupun
informal dalam konteks kehidupan
sehari-hari
Menentukan kalimat rumpang
51
43. BAHASA INGGRIS SMALB - A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan jawaban yang menggunakan ungkapan
nasehat untuk melengkapi percakapan
Menentukan jawaban yang menggunakan ungkapan
kesetujuan/ketidak setujuan
Menentukan satu jawaban yang tepat yang
menggunakan ungkapan rasa bangga
Menentukan gambaran umum teks monolog dalam
bentuk naratif
Menentukan informasi tertentu dalam monolog
berbentuk naratif
Menentukan jawaban info rinci yang tersurat dari teks
monolog deskriptif
Menentukan gambaran umum dari teks desktiptif
Menentukan gambaran umum dalam teks berupa
recount
Menentukan jawaban atas pertanyaan tentang
gambaran umum isi percakapan berupa jual beli
Menentukan informasi tertentu dalam teks
pengumuman.
Menentukan gambaran umum isi percakapan berupa
undangan
Menentukan informasi rinci dalam percakapan dalam
konteks persetujuan
Menentukan informasi tertentu dalam konteks
meminta/request
Memberikan respons yang tepat untuk menyatakan
permintaan maaf
1 LISTENING (Mendengarkan)
Memahami makna teks lisan
berupa percakapan sehari-hari
dalam berbagai konteks situasi dan
berbagai jenis monolog (naratif,
deskriptif, dsb) serta teks
fungsional pendek yang
menggunakan ragam bahasa lisan
populer sangat senderhana
Menentukan jawaban yang menggunakan ungkapan
tawaran jasa untuk melengkapi percakapan
Menentukan pesan utama dan atau informasi rinci dari
sebuah teks fungsional pendek berbentuk undangan dan
atau pengumuman
Menentukan makna kata dari sebuah iklan
Menemukan pesan utama dan atau informasi rinci dari
teks naratif dan atau deskriptif
2. READING (Membaca)
Memahami makna teks tulis
berupa teks fungsional pendek
(pengumuman, label dll) yang
ditemukan dalam berbagai
konteks, situasi dan berbagai jenis
teks (naratif, deskriptif, recount,
procedure, report) yang
menggunakan bahasa populer
sederhana
Menentukan makna kata berdasarkan konteks
Menyusun kalimat dengan tata bahasa yang sesuai
Melengkapi kalimat dengan jenis kata sesuai dengan
tata bahasa
Melengkapi kalimat dengan verb sesuai dengan
perubahan tenses
3. WRITING (Menulis)
Mengungkapkan nuansa makna di
dalam teks tertulis seperti teks
fungsional pendek dan esei sangat
sederhana berbentuk naratif,
deskriptif dan argumentatif dalam
konteks kehidupan sehari-hari Melengkapi kalimat rumpang dengan tata bahasa yang
sesuai
52
44. MATEMATIKA SMALB – B (Tunarungu)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menghitung hasil operasi hitung bilangan cacah
Menghitung hasil operasi hitung bilangan bulat
Menghitung hasil operasi hitung pecahan
1. Melakukan operasi hitung
bilangan cacah, bulat, pecahan,
serta dapat menggunakannya
dalam menyelesaikan masalah
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
skala
Menentukan pola bilangan dari barisan bilangan
dengan pola tertentu
2 Mengungkapkan barisan bilangan
dan menggunakannya dalam
pemecahan masalah
Menentukan suku ke-n barisan bilangan dengan pola
tertentu
Menentukan keliling lingkaran
Menentukan luas lingkaran
Menentukan banyak salah satu unsur pada limas dan
prisma tegak
3.
Menghitung keliling dan luas
bangun datar, luas permukaan dan
volume bangun ruang serta
menerapkannya dalam pemecahan
masalah
Menentukan luas dan volume balok dan kubus
Menentukan salah satu unsur pada diagram batang dan
lingkaran
4. Mengolah, menyajikan, dan
menafsirkan data, serta
menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari
Menentukan ukuran pemusatan (mean, median, modus)
5. Mengerti konsep peluang suatu
kejadian dan dapat
menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari
Menentukan peluang dan frekuensi harapan suatu
kejadian
53
45. MATEMATIKA SMALB - A, D, DAN E (Tunanetra, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras)
NO. STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI
Menentukan hasil operasi hitung beberapa bilangan
cacah dan bulat
Menentukan hasil operasi hitung beberapa pecahan
1. Melakukan operasi hitung
bilangan cacah, bulat, pecahan,
serta dapat menggunakannya
dalam menyelesaikan masalah
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
skala
2 Mengungkapkan barisan bilangan
dan menggunakannya dalam
pemecahan masalah
Menentukan suku-suku atau pola suatu barisan
bilangan
Menghitung luas atau keliling lingkaran
Menentukan banyak unsur-unsur (rusuk, sisi, sudut,
dsb) dari suatu limas dan prisma tegak
3.
Menghitung keliling dan luas
bangun datar, luas permukaan dan
volume bangun ruang serta
menerapkannya dalam pemecahan
masalah
Menghitung luas permukaan dan volume balok dan
Kubus
4. Mengolah, menyajikan, dan Menafsirkan data pada diagram batang
menafsirkan data, serta
menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari
Menentukan ukuran pemusatan (mean, median, dan
modus)
5. Mengerti konsep peluang suatu Menghitung peluang dari suatu kejadian
kejadian dan dapat
menggunakannya dalam
kehidupan sehari-hari
Menghitung frekuensi harapan dari suatu kejadian
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

Tue, 16 Nov 2010 @14:35


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2022 WWW.M-YUNUS.COM · All Rights Reserved